Modersmålsundervisning i grundskola och anpassad grundskola

Elever som har ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning. Förutsättningar är att eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet och önskar få modersmålsundervisning.


Det är modersmålsläraren som bedömer om eleven har grundläggande kunskaper i språket. Med grundläggande kunskaper menas att elevens språkliga färdigheter möjliggör för honom/henne att klara kunskapskraven muntligt och skriftligt inom ramen för undervisning för årskurs 3 eller 6.

Elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Elever med modersmål som tillhör minoritetsspråket erbjuds modersmålsundervisning utan att kravet för grundläggande kunskaper i språket uppfylls.

För elever i anpassad grundskola gäller samma regel. Elever får modersmålsundervisning som läses inom ramen för elevens val eller utanför timplanen. Undervisningen ordnas individuellt för varje elev.

Ansökan och anmälan

Ansökan och anmälan till modersmålsundervisning (självbetjäningssidor)

Bildningsförvaltningen