Egenvård - grundskola

Ibland behöver barn/elever någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i skolan.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd, som behandlande läkare eller sjuksköterska bedömt kan utföras av barnet/eleven själv eller av vårdnadshavare, personlig assistent eller personal i skolan. Vårdnadshavare kan inte själva begära att personal i förskola och skola ska utföra egenvård.

Om behandlande läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal anser att egenvård är aktuellt ska samråd ske med skolan. Skolan har då ett ansvar för att eleven får hjälp med sin egenvård, till exempel att hjälpa eleven med att ta sin medicin.

I dokumentation av egenvården ska följande framgå:

  • vilken åtgärd som har bedömts som egenvård
  • om eleven själv eller med hjälp av någon annan ska utföra egenvården
  • hur information och instruktioner till den eller dem som ska utföra egenvården ska ges
  • vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas om eleven har drabbats av eller har utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom i samband med egenvården
  • vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas om elevens situation förändras
  • hur och när bedömningen av egenvården ska följas upp
  • när en omprövning av bedömningen av egenvården ska göras.

I det fall det är aktuellt med egenvård kontaktar vårdnadshavare skolan för att gå igenom egenvårdsplanen.

Bildningsförvaltningen