Interkommunal ersättning (IKE) till fristående enheter - grundskola

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 314, om budget för 2022.

Beslut om grundbelopp för år 2022

Utifrån kommunfullmäktiges beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt generella bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasium (grundbelopp) för år 2022. Beslut angående bidrag till interkommunala/fristående enheter har fattats enligt Skollagen (2010:800).

Beslut om tilläggsbelopp

Vid beslut om tilläggsbelopp, måste respektive förskola och skola inkomma med ansökan för varje enskild elev som har omfattande behov av särskilt stöd eller elev som deltar i modersmålsundervisning.

Grundskola

Månadsvis utbetalning

Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun fördelar bidragen till respektive enhet varje månad via ett resursfördelningssystem. Utbetalningen beräknas på antalet inskrivna barn/elever i verksamheten den 15:e varje månad. Det är huvudmannens ansvar att senast den siste varje månad inkomma med underlag om nya placeringar eller uppsägningar för den kommande månaden.

Avstämning

Avstämningen utgår från de uppgifter som huvudmannen lämnat till Trelleborgs kommun och som registrerats i verksamhetssystemet.

Eleven ska vara bosatt i Sverige och folkbokförd i Trelleborgs kommun. Ersättning ges för barn som är 12 månader eller äldre.

Grundskola: Avstämning görs två gånger om året, dels inför februariutbetalningen samt inför septemberutbetalningen. Då ska huvudmannen inkomma med redovisning av hela elevantalet.

Prislistans åldersnivåer

För barn som fyllt 6 år men som behåller sin förskoleplats fram till och med skolstart erhåller huvudmannen för förskolan ersättning för barn 3-5 år även under juli månad.

Brytpunkt för skolpengskategori är 1 juli.

Bidragsunderlaget publiceras i vår webbtjänst runt den 15:e varje månad.

För att få tillgång till tjänsten kontakta IKE.fri@trelleborg.se

Webbtjänst

Avgifter

Trelleborgs kommun debiterar förskole- och fritidsavgift för barn/elever folkbokförda i Trelleborgs kommun och som är inskrivna i annan kommuns kommunala verksamhet.

Fristående enheter debiterar avgiften själva.

För rätt utbetalning krävs uppdaterade barn/elevuppgifter

För att få rätt bidrag måste Trelleborgs kommun få information om vilka barn/elever, folkbokförda i Trelleborgs kommun, som går i era skolor. Huvudmannen ska omgående meddela Trelleborgs kommun när nya barn/elever skrivs in i verksamheten. Detta görs genom att mottagande skola fyller i en av nedanstående blanketter:

  • Interkommunal ersättning, samverkansavtal Skåne
  • Interkommunal ersättning för kommuner utanför samverkansavtalet Skåne
  • Fristående enhet, Anmälan, Mottagande av barn/elever.

Blanketter finns under Självbetjäning. De skickas till:

Bildningsförvaltningen
Box 79
231 21 Trelleborg

Självbetjäningssidor

De kan också skickas via e-post (gäller nya barn/elever).

IKE.fri@trelleborg.se

Förändringar

Vid eventuella förändringar av placering måste detta omgående meddelas till Trelleborgs kommun.

Uppsägningstid – fritidshem

En månads uppsägningstid gäller från och med registreringsdatum. Huvudmannen som barnet lämnar har rätt att få ersättning längst till och med den dag som infaller två månader efter att uppsägning av platsen gjorts, även om barnet/eleven slutat tidigare utan huvudmannens godkännande. Under uppsägningstiden kan inte ny huvudman få ersättning för samma barn/elev.

Prislista - förskola och grundskola 2022

Bildningsförvaltningen