Skolplikt, frånvaro och ledighet

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt som inträder höstterminen det år barnet fyller sex år. Flera parter delar på ansvaret för att skolplikten fullgörs och att barnet får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Ansvaret delas mellan vårdnadshavare, huvudman för skolan samt elevens hemkommun:

  • Vårdnadshavare till barnet: Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan och för att uppmana barnet till att delta i utbildningen.
  • Huvudmannen för den skola där en elev är inskriven: Skolan ska se till att eleven fullgör sin skolgång. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola som eleven går i.
  • Elevens hemkommun: Kommunen där eleven är folkbokförd har ett övergripande ansvar för att se till att eleven fullgör sin skolplikt och får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Hemkommunen ansvarar för att skolpliktiga barn får den utbildning de har rätt till.