Skolplikt, frånvaro och ledighet

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt som inträder höstterminen det år barnet fyller sex år. Flera parter delar på ansvaret för att skolplikten fullgörs och att barnet får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Ansvaret delas mellan vårdnadshavare, huvudman för skolan samt elevens hemkommun:

 • Vårdnadshavare till barnet: Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan och för att uppmana barnet till att delta i utbildningen.
 • Huvudmannen för den skola där en elev är inskriven: Skolan ska se till att eleven fullgör sin skolgång. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola som eleven går i.
 • Elevens hemkommun: Kommunen där eleven är folkbokförd har ett övergripande ansvar för att se till att eleven fullgör sin skolplikt och får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Hemkommunen ansvarar för att skolpliktiga barn får den utbildning de har rätt till.

Ansök om ledighet

I Sverige råder skolplikt vilket innebär att det är obligatoriskt för elever från förskoleklass och upp till årskurs 9 att vara i skolan. Skolorna ska därför vara restriktiva med att bevilja ledighet.

Om ditt barn behöver vara ledigt från grundskolan måste du skriftligen ansöka om ledighet. Ledighetsansökan görs via SchoolSoft, i god tid före den önskade ledigheten.

Ansök om ledighet i Schoolsoft.

Elever som går i grundskolan eller anpassade grundskolan får enligt skollagen beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det är rektorn på ditt barns skola som beslutar om ditt barn får ledigt.

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Exempel på omständigheter som normalt bör beaktas är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.

Vill du ansöka om längre ledighet krävs det synnerliga skäl för att ledigheten ska godkännas. Det betyder att det måste finnas mycket starka skäl för att kravet ska vara uppfyllt. Att till exempel åka på semester med sin familj brukar oftast inte räknas som synnerliga skäl. Elever har flera skollov då semesterresor i stället kan bokas in.

Innan ansökan om ledighet görs, tänk på att det finns många moment i undervisningen som inte kan ersättas med studier på egen hand eller med uppgifter som tas med på semestern.

Beslut som fattas om ledighet kan inte överklagas.

Lång eller upprepad frånvaro

 • När en elev har, eller har haft, längre eller upprepad frånvaro och därför gått miste om utbildning, måste skolan ta reda på vad frånvaron kan bero på.

  I samband med det startar skolan en utredning där syftet är att tillsammans med eleven och vårdnadshavarna komma fram till hur närvaron ska öka och eleven ska få den utbildning hen har rätt till.

 • Fristående skolor, andra kommunala grundskolor och deras huvudmän har tillsammans med Trelleborgs kommun som hemkommun ett gemensamt ansvar för skolplikten för alla barn folkbokförda i Trelleborgs kommun.

  Om en elev går i en fristående skola ska Trelleborgs kommun som hemkommunen få information om elevens frånvaro. Det gäller också om en elev går hos en annan offentlig huvudman, till exempel i en annan kommuns skola.

  • Utreda frånvaron (7 kap. 19 a § skollagen): Om en elev har upprepad eller längre frånvaro är rektorn skyldig att utreda frånvaron.
  • Anmäla till huvudmannen (7 kap. 19 a § skollagen): När en utredning har inletts ska rektorn anmäla detta till sin huvudman (styrelsen för skolan, vid fristående skolor).
  • Informera hemkommunen (7 kap. 22 § skollagen): Huvudmannen för skolan ska sedan lämna uppgift om elevens frånvaro till hemkommunen. Hemkommunen ska även informeras om en elev börjar eller slutar vid skolan. Anledningen till att elevens hemkommun ska informeras är att hemkommunen har ett utökat övergripande ansvar för skolplikten.
  • Orosanmälan (29 kap. 13 § skollagen som hänvisar till 14 kap. 1 § socialtjänstlagen): Om skolan känner oro för att eleven kan fara illa kan det vara aktuellt att göra en anmälan till socialtjänsten.
  • Samordna insatser (7 kap. 21 § skollagen): Om det behövs för att eleven ska få undervisning ska hemkommunen samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs.
  • Föreläggande, eventuellt förenat med vite (7 kap. 23 § skollagen): Om en skolpliktig elev inte går i skolan och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har tagit sitt ansvar, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter.
  • Statistik: Bildningsförvaltningen sammanställer och analyserar också alla inkomna anmälningar regelbundet så att bildningsnämnden kan få en lägesbild av närvaron för hemkommunens elever.

  Behov av samordnade insatser

  Elever med upprepad eller längre frånvaro kan ha behov av mer stöd än vad en enskild skola kan erbjuda. Ofta kan en samverkan mellan skola och till exempel socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, ungdomsmottagning, barn- och ungdomshabilitering, fritidsförvaltning eller polis vara en av flera framgångsfaktorer.

Skolplikt och utlandsvistelse

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Om barnet flyttar utomlands ska vårdnadshavaren anmäla det till Skatteverket. Då upphör skolplikten för barnet.

Om barnet ska vara folkbokförd i Sverige under utlandsvistelsen ska vårdnadshavaren skicka in anmälan om varaktig utlandsvistelse alternativt ansöka om fullgörande av skolplikten på annat sätt.

 • Du som är vårdnadshavare till barn som ska flytta utomlands men fortsatt ska vara folkbokfört i Trelleborgs kommun kan anmäla varaktig utlandsvistelse.

  Det är inte möjligt att ange exakt hur lång en vistelse ska vara för att anses som varaktig, men en tumregel är minst sex månader.

  Uppgifterna i anmälan ska styrkas med handlingar som visar att utlandsvistelsen är varaktig.

  Anmälan görs via blanketten Anmälan om längre vistelse i utlandet, som finns på kommunens självbetjäningssidor, under rubriken Grundskola och förskoleklass.

 • Om utlandsvistelsens bedöms som varaktig fattas beslut om att skolplikten upphör. Barnet skrivs då ut från sin skola i Trelleborg. Trelleborgs kommun följer löpande upp om utlandsvistelsen fortfarande pågår. När barnet kommer tillbaka till Sverige har barnet åter skolplikt. Du som vårdnadshavare är då skyldig att ansöka om en ny skolplats. Det finns ingen garanti för att barnet placeras på den skola som barnet tidigare var inskriven på.

  Vårdnadshavare behöver kontakta andra myndigheter såsom Skatteverket och Försäkringskassan inför en längre utlandsvistelse.

  Skatteverkets information om att flytta utomlands

  Försäkringskassans information om att flytta utomlands

 • I undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie svensk grundskola, exempelvis under en tillfällig period utomlands. Trelleborgs kommun ansvarar för att elever fullgör sin skolplikt.

  Innan beslut kan fattas om att en elev får fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie grundskolan krävs därför en grundlig utredning. Det är viktigt att du som vårdnadshavare lämnar in ansökan i god tid, helst ett par månader i förväg. Om ni åker utomlands innan ni har fått ett beslut kommer det att innebära att ert barn har ogiltig frånvaro från skolan.

  Du ansöker via blanketten Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt, som finns på kommunens självbetjäningssidor under rubriken Grundskola och förskoleklass.

  Beslut om att fullgöra skolplikt på annat sätt

  Ett beslut om att få fullgöra skolplikten utanför ordinarie grundskola kan som längst gälla för ett år i taget. Ändras förutsättningarna kan kommunen återkalla beslutet.

 • Bildningsnämnden har beslutat att det ska vara möjligt att ta med sig skolpengen utomlands beträffande de skolformer där det råder skolplikt samt för gymnasiet.

  Ansökan beviljas för en termin i taget och det är endast möjligt att få ansökan beviljad för maximalt två terminer. Ett krav är att utlandsskolan ska stå under Skolinspektionens tillsyn samt att minst en vårdnadshavare följer med eleven utomlands. För det fall ansökan beviljas skrivs eleven ut från sin nuvarande skola, men folkbokföringsadressen i kommunen kvarstår.

  Elever som beviljats möjlighet att ta med sig skolpengen utomlands dyker upp på skolbevakningslistan. När tiden för beslutet har löpt ut är det viktigt att eleven åter får en skolplacering. Om eleven inte ska återvända är det viktigt att vårdnadshavarna fyller i anmälningsblanketten gällande varaktig vistelse utomlands.

Föreläggande och vite gällande skolplikt

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolplikt och detta beror på att vårdnadshavare inte har gjort vad som denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart om inte annat beslutats.

Beslut om föreläggande vid vite kan enbart beslutas av bildningsnämnden. Beloppets storlek på vitet kan variera, då hänsyn måste tas till omständigheterna i varje enskilt ärende. Utdömande av vite prövas av förvaltningsdomstol.

Bildningsförvaltningen