Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Om ditt barn uppvisar svårigheter att klara skolarbetet har skolan en skyldighet att ge eleven extra anpassningar eller särskilt stöd.

Det är rektorn på din skola som bedömer om eleven behöver särskilt stöd. Detta gäller både när det befaras att eleven inte kommer att nå kunskapskraven och när eleven visar sig ha andra svårigheter i sin skolsituation. Det kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden. Det särskilda stödet utformas för just ditt barns unika behov och förutsättningar.

Bildningsförvaltningen