Särskilt stöd

När det uppmärksammas att en elev är i behov av särskilt stöd görs en pedagogisk kartläggning/utredning för att ta reda på vilken stödinsatser eleven är i behov av.

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd utarbetas ett åtgärdsprogram. Skolan har en skyldighet att ge eleven särskilt stöd.

Exempel på särskilt stöd

  • Stödundervisning – enskild undervisning eller tillsammans med andra elever i särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång
  • Insatser av specialpedagog

Skolverket har i broschyren ”Stödinsatser i skolan – vad behöver jag som förälder veta?” samlat frågor och svar om särskilt stöd.

Stödinsatser i skolan – vad behöver jag som förälder vet?

Bildningsförvaltningen