Åtgärdsprogram

Det särskilda stödet som skolan ger dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Samråd sker med elev och vårdnadshavare kring vilket stöd som är mest lämpligt. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är.

Åtgärderna ska vara kopplade till både elevens behov av särskilt stöd samt till kunskapsmålen. Åtgärderna ska vara konkreta och utvärderingsbara, vilket innebär att det ska framgå på vilket sätt och i vilken omfattning eleven ska få stöd.

Bildningsförvaltningen