Extra anpassningar

Extra anpassningar ges oftast inom ramen för den ordinarie undervisningen. Extra anpassningar ska sättas in när en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven.

Om insatserna inte räcker ska anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare. Är insatserna trots detta inte tillräckliga ska en anmälan kring elevens behov göras till rektorn som har att besluta om en utredning ska göras. Extra anpassningar ska sättas in även om utredningen inte är klar.

Eleven behöver inte ha någon diagnos för att erhålla extra anpassningar, det är behovet av anpassningar som styr. Om en elev får extra anpassningar dokumenteras detta. Om det visar sig att de anpassningar som eleven erhållit inte är tillräckliga, är det skolans skyldighet att tillhandahålla särskilt stöd.

Exempel på extra anpassningar

  • Hjälp att planera och strukturera sina studier
  • Upprätta särskilt schema över skoldagen
  • Extra tydliga instruktioner
  • Stöd för att sätta igång arbetet
  • Hjälp att förstå texter och att förklara ett ämnesområde på annat sätt
  • Extra färdighetsträning
  • Enstaka specialpedagogiska insatser under kortare tid
  • Särskilda läromedel och utrustning
  • Digital teknik med anpassade programvaror

Bildningsförvaltningen