Västervångskolan

Västervångskolan ligger i en expanderande del i nordvästra Trelleborg. På skolan går cirka 950 elever i årskurserna F-9. I verksamheten ingår både grundskola och anpassad grundskola.

Elever utanför Västervångskolan som ligger i nordvästra Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Västervångskolan är en nybyggd skola där elever och pedagoger tillsammans har varit drivande och delaktiga i att inreda skolan utifrån ett inkluderande perspektiv. Skolan invigdes i augusti 2018. I nära anslutning till skolan finns även en nybyggd idrottshall.

Vårt arbetssätt

På Västervångskolan arbetar vi efter vår vision som sätter elevens lärande och arbetsglädje i fokus. Vi har höga förväntningar på våra elever och på varandra där tydliga mål, goda strukturer och arbetsglädje är ledstjärnor för oss.

Våra moderna inne- och utemiljöer öppnar alla möjligheter att bedriva en tillgänglig undervisning för alla elever där rörelse, lek och skapande har en central plats. Vårt systematiska kvalitetsarbete fokuserar bland annat på inkluderande lärmiljöer och digitalisering. Vi arbetar med att utveckla utbildningens kvalitet, ledarskapet och bemötandet. Varje elev ska dagligen mötas på sin nivå, efter sina förutsättningar. Skolan är till för eleven, inte tvärtom. Alla verksamheter är involverade i arbetet, vilket är viktigt för oss.

På Västervångskolan arbetar pedagogerna i team. Varje team omfattar ett antal pedagoger som ansvarar för årskursens elever. Alla elever har en mentor som följer elevens skolgång vad gäller studieresultat, närvaro, motivation och vilka behov eleven har för att nå sin fulla potential. Alla pedagoger arbetar med de ämnen där man är behörig och legitimerad.

För att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar för lärande arbetar vi förebyggande med att skapa en arbetsmiljö som upplevs som både trygg, harmonisk och lustfylld. Ett exempel är våra organiserade rastaktiviteter som leds av fritidspedagoger och som bidrar med massor av glädje, rörelse och många skratt förutom att de bidrar till en lugn och trygg rastmiljö.

Elevdelaktighet och elevinflytande är viktiga byggstenar i vårt arbete där elevråden på skolan spelar en viktig roll. Vi vet att inflytande och delaktighet skapar en känsla av sammanhang vilket gynnar lusten att lära.

Fritidshem

Vi har ett fritidshem med fyra olika hemvister där samverkan mellan hemvisterna sker under delar av dagen för att bland annat säkerställa likvärdighet och ett brett aktivitetsutbud. Även på fritidshemmet har vi ett uttalat fokus på lärande med elevens intresse och behov i centrum.

Kontakten med vårdnadshavare

På Västervångskolan är vi måna om att värna om goda relationer med våra vårdnadshavare som är vår viktigaste samarbetspartner. Vi har föräldraråd kontinuerligt varje termin där alla intresserade vårdnadshavare är välkomna att delta.

Denna grundskola tillhör rektorsområdet Tätort Nordväst.

Västervångskolan

Telefonnummer
Rektor Lars Lundgren: 0410-73 36 85
Telefonnummer
Biträdande rektor åk F-3 Maria Åberg: 0410-73 43 13
Telefonnummer
Biträdande rektor åk 4-6 Therese Lundkvist: 0410-73 43 07
Telefonnummer
Biträdande rektor åk 7-9 Matilda Hagman: 0410-73 33 66
Telefonnummer
Biträdande rektor anpassad grundskola Petra Ljungberg: 0410-73 40 67
Telefonnummer
Administration/kansli för åk F-6: 0410-73 35 38
Telefonnummer
Administration/kansli för åk 7-9: 0410-73 35 30
Telefonnummer
Förskoleklassen/fritidsavdelning Bryggan: 0410-73 35 43
Telefonnummer
Fritidsavdelning Stranden (åk 1): 0410-73 37 88
Telefonnummer
Fritidsavdelning Vågen (åk 2): 0410-73 35 56
Telefonnummer
Fritidsavdelning Snäckan (åk 3–6): 0410-73 37 69
Telefonnummer
Skolsköterska åk F-6: 0410-73 43 15
Telefonnummer
Skolsköterska åk 7-9: 0410-73 35 37
Telefonnummer
Kurator åk F-6: 0410-73 39 48
Telefonnummer
Kurator åk 7-9: 0410- 73 42 98
Telefonnummer
Skolpsykolog: 0410-73 30 62
Telefonnummer
Syv: 0410-73 35 36
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 46 59
Telefonnummer
Köket: 0410-73 35 45
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 43 69

Adress

Virkesvägen 2
231 68 Trelleborg

Bildningsförvaltningen