Sjöviksskolan

Sjöviksskolan ligger i västra Trelleborg mellan natursköna Albäckskogen och Flaningen, med gröna områden strax utanför skolgården. I årskurserna F-6 finns cirka 350 elever och i årskurserna 7-9 finns cirka 170 elever. På området finns också en anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) med inriktning ämne, årskurs 1-3, samt en anpassad grundskola med inriktning ämnesområde, årskurs 1-9, med cirka 25 elever.

Sjöviksskolan (7-9) ligger i västra Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Genom en positiv och glädjefylld miljö, skapas nyfikenhet, kreativitet och arbetsglädje i ett ansvarsfyllt och målmedvetet lärande. Vi ser olikheter som en tillgång där alla elever ska känna sammanhang och tillhörighet i skola och samhälle. Tillsammans med elever, vårdnadshavarna och all personal sätter vi kunskapen i fokus, nu och för framtiden!

Vårt arbetssätt

Varje årskurs arbetar i team för att tillsammans skapa så goda förutsättningar som möjligt. Att arbeta inkluderande är en självklarhet hos oss och vi har ett helhetstänk kring våra elever, både under dagarna och över skolåren, för att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Både elever och personal ska känna glädje att komma till skolan.

Lärarna, tillsammans med elevvårdsteamet, arbetar aktivt för att eleverna ska kunna lära känna varandra och förstå hur de bäst fungerar ihop för att optimal inlärning ska ske. Vi är måna om att ha välutbildade, behöriga och engagerade lärare, som arbetar för att skapa bra relationer och erbjuda eleverna individanpassad undervisning.

Vi arbetar ständigt med att utveckla lärmiljön. Sedan några år tillbaka arbetar vi i en digital miljö där vi vill att tekniken ska skapa nya pedagogiska möjligheter i varje klassrum och en inkluderande och utvecklande undervisningssituation för alla elever. En gemensam lektionsstruktur som vi kallar basundervisning samt mobilfri skoldag borgar för en god studiero. Alla elever har också en mentor som elev och vårdnadshavare kan vända sig till.

Elevinflytande och demokrati

På skolan är rådsverksamheten levande. Elevråd, caféråd samt måltidsråd är permanenta medan andra råd kan uppstå under verksamhetsåret utifrån behov. På så sätt skapades rasthallsrådet som tillsammans med rektor, lärarrepresentanter och elevhälsa utformade en miljö för både återhämtning och olika typer av aktivitet.

Fritidshem

Sjövikskolans fritidshem består av fyra avdelningar:

  • Stranden, förskoleklass
  • Röda lagunen och blå lagunen, årskurs 1-2
  • Korallen, årskurs 3-6

Varje avdelning har en egen hemvist. Ett av våra uppdrag är att samverka mellan hemvisterna, skolan och hemmet. All personal på vårt fritidshem ska utgå från både gruppens och individens behov. I uppdraget ska fritidshemmet bygga på normer och värden som kunskaper, eget ansvar och elevinflytande.

Fritidshemmet arbetar bland annat med kommunikation, inkluderande lärmiljöer och digital transformation. Vår personal är engagerad, kreativ och välutbildad. Fritidshemmet på Sjöviksskolan har alltid varje elevs bästa i fokus.

Kontakten med vårdnadshavarna

En god samverkan mellan hem och skola ser vi är en nyckelfaktor för att eleverna ska trivas och lyckas med sitt skolarbete. I början av varje termin träffar elev och vårdnadshavare mentor. Detta för att tillsammans gå igenom resultat och sätta mål framåt.

Två gånger per termin bjuder elevhälsan in till föräldrainformation på aktuella teman. Det kan handla om stress, sömn och spelande men också hur man som vårdnadshavare kan stötta sitt barn i skolarbetet.

Lärare och rektor kommunicerar löpande via skolans digitala lärplattform. Där görs bedömningar mot kunskapskraven och rektor lägger ut viktig information. På lärplattformen hittar du även viktiga länkar såsom exempelvis länk till schema och skolans kalender.

Två gånger per år bjuder rektor in till samråd kring skolans systematiska kvalitetsarbete samt organisation. Där ges möjlighet för vårdnadshavarna till inflytande och dialog med både rektor och representanter från skolans utvecklingsgrupp.

Sjöviksskolan (F-6) ligger i västra Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Denna grundskola tillhör rektorsområde Tätort väster. Läs mer om områdets profil och se en film.

Mer information

Sjöviksskolan

Telefonnummer
Rektor Andrea Roos: 0410-73 48 09
Telefonnummer
Biträdande rektor åk F-6 Marie Perleryd: 0410-73 43 19
Telefonnummer
Biträdande rektor åk 7-9 Sandra Sörensen: 0410-73 37 15
Telefonnummer
Biträdande rektor anpassad grundskola Louise Nilsson: 0410-73 48 18
Telefonnummer
Administrativ chef Linda Persson 0410-73 33 74
Telefonnummer
Administration åk F-9: 070-881 76 90
Telefonnummer
Skolsköterska F-6 samt anpassad grundskola: 0410-73 42 42
Telefonnummer
Skolsköterska 7-9: 0410-73 31 39
Telefonnummer
Kökschef: 0410-73 34 63
Telefonnummer
Köket: 0140-73 38 68
Telefonnummer
Fritids stranden: 0410-73 37 81
Telefonnummer
Fritids röda lagunen: 0410-73 37 50
Telefonnummer
Fritids blå lagunen: 0410-73 37 43
Telefonnummer
Fritids korallen: 0410-73 38 67
Telefonnummer
Vaktmästare: 0410-73 43 60

Adress

Box 173
231 23 Trelleborg

Besöksadress

Västra Ringvägen 8
Trelleborg

Bildningsförvaltningen