Väståkraskolan ligger i byn Anderslöv, norr om Trelleborgs centrum. På skolan går cirka 500 elever i årskurserna F-9.

Väståkraskolan ligger i byn Anderslöv, norr om Trelleborgs centrum.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Skolan har egen idrottshall, fotbollsplaner, slöjdsalar, hemkunskapssal samt bibliotek. Under hösten 2020 invigde vi vår nya skolbyggnad. I denna byggnad finns en stor och ljus matsal, restaurang Lövet, lektionssalar och fritidshemslokaler, samt en tillhörande kreativ och inbjudande utemiljö.

På skolans välutrustade skolbibliotek sköts inköp av nya titlar av biblioteksansvarig efter samråd med eleverna i skolans biblioteksråd. Till skolan kommer även kommunens bibliotekarier regelbundet för exempelvis bokprat och läsinspiration. Fritidspedagogerna driver strukturerade rastaktiviteter och ansvarar för utlåningen av lekredskap.

Vårt arbetssätt

Väståkraskolan är en skola dit alla elever och medarbetare kommer för att lära för livet och utvecklas till sin fulla potential. Skolan har fokus på inkluderande lärmiljöer och att alla elever ska mötas utifrån sina egna förutsättningar. Vi arbetar med att utveckla ledarskapet och bemötandet i klassrummet. Eleverna ges möjlighet till inflytande och delaktighet utifrån ålder och mognad. Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras kontinuerligt i den digitala lärplattformen SchoolSoft. Alla elever har en mentor som är ansvarig för utvecklingssamtal, kontakt med hemmet och är elevens bollplank i första hand.

Lärandet är ständigt och finns över hela skoldagen, i olika sammanhang. Därför satsar skolan mycket på att våra elever ska känna sig trygga och att de ska ha en harmonisk arbetsmiljö. En stor del av detta är våra organiserade rastaktiviteter som bidrar till en trygg rastmiljö och som även sprider glädje och skapar gemenskap bland våra elever.

Skolan leds av rektor och biträdande rektorer. På skolan arbetar cirka 50 personal, i fem olika team. F-3, 4-6, 7-9, fritids, samt elevhälsoteamet. Vi har ett mycket drivande elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, specialpedagoger, speciallärare, socialpedagog samt skolpsykolog, som i hög grad jobbar för att främja skolnärvaron, tillsammans med pedagogerna.

Skolan har ett samarbete med L9 Padel Court vilket möjliggör att våra elever har Padel på sitt schema, till exempel under skolans val. Detta samarbete kommer att utökas och vår vision är att ha en uttalad padelprofil.

Fritidshem

På Väståkraskolan finns det två fritidshemsavdelningar:

  • Tellus för förskoleklass och årskurs 1
  • Jupiter för årskurs 2-5

Väståkraskolans fritidshem är en naturlig del av elevens skoldag. Det finns ett nära samarbete mellan skola och fritids då fritidspedagogerna samverkar i klassrummet under skoldagen vilket gör att de kan följa eleverna från morgon till kväll.

På fritidshemmet bedrivs olika aktiviteter som kompletterar skolans mål där de har fokus på att stimulera elevernas utveckling, lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Innehållet i fritidshemmets undervisning är indelat i fyra kunskapsområden: språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Kontakten med vårdnadshavarna

På Väståkraskolan är samarbetet mellan hem och skola centralt för elevernas välmående och utveckling. En positiv relation mellan hem och skola underlättar elevens möjlighet att nå goda resultat och därför är hemmets skolans viktigaste samarbetspart.

Skolledningen bjuder in till skolråd två gånger per termin. Där berättar vi vad som är på gång inom enheten eller i kommunen samt lyssnar in vårdnadshavarnas åsikter i syfte att vidareutveckla vår skola.

Denna grundskola tillhör rektorsområde Anderslöv/Alstad.

Väståkraskolan

Telefonnummer
Rektor Madelene Carlström: 0410-73 45 23
Telefonnummer
Biträdande rektor åk F-3 Ida Andersson: 0410-73 43 27
Telefonnummer
Biträdande rektor åk 4-9 Marie Perleryd: 0410-73 43 19
Telefonnummer
Administration/kansli: 0410-73 41 00
Mobilnummer
Vaktmästare: 0708-81 70 99
Telefonnummer
Köket: 0410-73 41 22
Mobilnummer
Skolsköterska: 0708-81 75 96
Mobilnummer
Skolkurator: 0733-51 13 97
Mobilnummer
Skolpsykolog: 0733-51 13 98
Mobilnummer
Specialpedagog F-6: 0734-42 25 57
Mobilnummer
Specialpedagog 7-9: 0708-81 75 77
Telefonnummer
Fritids Tellus: 0410-73 41 11
Telefonnummer
Fritids Jupiter: 0410-73 41 12, 0410-73 41 13

Adress

Landsvägen 2122
231 70 Anderslöv

Bildningsförvaltningen