Värnets resursskola, årskurs 4-9

Värnet är en resursskola som vänder sig till elever folkbokförda i Trelleborgs kommun i behov av särskilt stöd, utifrån exempelvis problematisk skolfrånvaro, inlärningssvårigheter, sociala svårigheter eller andra funktionsvariationer.

Ansökningsperiod inför läsåret 2024-2025

Ansökan till kommunens resursskolor Borgen och Värnet är öppen 1-17 november 2023. Ansökan gäller placering från och med höstterminen 2024. Ansökan görs via e-tjänst, se länk nedan.

Har du frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta biträdande rektor, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Ansökningsperioden till Värnet för läsåret 2024-2025 är öppen till och med 17 november

Ansökan till Värnets resursskola kan göras under perioden 1-17 november 2023. Ansök via blankett som hämtas i kommunens självbetjäningssidor (länkar nedan).

Ansökan till Värnets resursskola

Utbildningen är anpassad efter varje elevs behov och förmåga och sker i mindre grupper med hög personaltäthet. Undervisningen och lärmiljön innebär anpassningar med utgångspunkt i varje elevs behov, personal med specialistkompetens, nära samarbete med vårdnadshavarna samt tillgång till lärredskap. Verksamheten bedrivs i olika lokaler, naturskönt belägna, i Gylle och Gislöv.

Skolan har en egen elevhälsa som består av skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog, studie-och yrkesvägledare samt skolledning. Elevhälsan samverkar vid behov med andra myndigheter såsom socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och habiliteringen.

Vision

Vår vision syftar till att bygga kunskap, skapa drömmar och lust att lära samt ge alla elever goda möjligheter att lyckas i skolan. Forskning pekar entydigt ut skolframgång som en stark skyddsfaktor. Vi strävar efter att alla elever ska få utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för ett livslångt lärande samt att bli ansvarstagande och självständiga samhällsmedborgare.

Vår vision vilar på tre pelare där skolan ska verka för att hjälpa elever med behov av särskilt stöd i sin utveckling.

  • Självledarskap. Eleven får upptäcka sin lust att lära och tillsammans lägger vi grunden för en hälsosam livsstil. Rörelse, återhämtning och hälsosamma måltider är ett dagligt inslag i våra verksamheter.
  • Socialt samspel. Eleven får tillsammans med sina klasskamrater utveckla sin förmåga att samarbeta och lära av varandra. Genom att bygga goda relationer, kan eleverna känna tillit och trygghet och utveckla sin sociala kompetens.
  • Kunskapsutveckling: Eleven ska få det stöd som krävs för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Vår metodik bygger på tydlig struktur, förutsägbarhet och lösningsfokuserade metoder. Vi använder digital transformation för att ta lärandet till nästa nivå.

Fritidshem

Värnet erbjuder fritidshemsverksamhet. Vårdnadshavare ansöker om fritidshemsplacering efter beslut om skolplacering på den kommunala resursskolan. Elever vars vårdnadshavare har ansökt om plats i fritidshem erbjuds därefter sådan placering utifrån elevens och/eller vårdnadshavarnas behov i enlighet med skollagens bestämmelser.

Denna grundskola tillhör rektorsområde Tätort väster. Läs mer om områdets profil och se en film.

Mer information

Värnet

Telefonnummer
Rektor Andrea Roos: 0410-73 48 09
Telefonnummer
Biträdande rektor Sandra Sörensen: 0410-73 37 15

Bildningsförvaltningen

Relaterade sidor