Kommunens krisstöd

Kommunerna i Trelleborg, Vellinge och Skurup har ett gemensamt krisstöd genom ett samverkansavtal. Det gemensamma krisstödet samordnas via säkerhetsenheten i Trelleborgs kommun. Krisstödet kan aktiveras vid olyckor eller extraordinära händelser som berör många personer eller vid större händelser där den egna verksamheten inte räcker till.

Organisation

I varje kommun finns en ledningsgrupp bestående av två personer och varje ledningsgrupp har till sitt förfogande två resursgrupper med sex till tio krisstödjare i varje resursgrupp. I varje resursgrupp finns en gruppansvarig.

Säkerhetschefen är sammankallande för ledningsgruppen och följande tre funktioner kan besluta om aktivering av krisstödet.

  • Kommundirektören i respektive kommun
  • Tjänsteman i beredskap (TIB) som i våra kommuner är tjänstgörande brandingenjör på Räddningstjänsten

Vad är säkerhetsenhetens uppdrag?

Säkerhetsenheten i Trelleborg har den samordnade funktionen för kommunernas krisstöd och ansvarar för övning, utbildning och utveckling av kommunernas krisstöd.

Vad är syftet med ett gemensamt krisstöd?

Syftet är att skapa robusta, flexibla och likriktade insatser oavsett var och när krisen inträffar.

Vad är krisstödets funktion?

Krisstödet ska i det akuta skedet av en allvarlig händelse stödja individer och familjer, upprätta informations- och stödcentrum samt samverka med övriga organisationer som berörs av händelsen. Krisstödet ska ge så kallad ”psykologisk första hjälpen”, vilket kortfattat innebär följande:

  • Mänsklig kontakt
  • Säkerhet/trygghet
  • Praktiskt stöd och hjälp. Exempel för att få kontakt med närstående och hjälp med transport hem och vid behov hjälp med kontakt till sjukvården
  • Öppna upp Samlingslokaler så kallade stödcentra

Bärande hjälpmedel i en krissituation är de fyra H:na

Håll om!

Kroppslig kontakt och närhet betyder mycket mer än vad man kan föreställa sig.  Om möjligt håll därför om personen, håll handen eller bara sitt med personen. Viktigast är att visa att du vågar vara där.

Håll tyst!

Det viktigaste är inte att prata utan att lyssna. Lyssna aktivt, parafrasera, det vill säga bekräfta känslan hos den du talar med och dela upplevelsen så långt som möjligt. Om den drabbade bara vill sitta tyst så sitt tyst intill. Trösta inte och säg inte att du förstår och framför allt, kontra inte med egna erfarenheter och kom inte med goda tips och råd.

Håll ut!

Ställ dig in på att det kan ta tid innan du kan lämna den drabbade. Visa att du stannar kvar även om situationen kan vara ansträngande. Om du behöver lämna rummet en stund säkerställ att den drabbade är införstådd med att du går och att du sedan kommer tillbaka.

Häll i!

Kom ihåg att den drabbade kan behöva något att dricka och helst också något litet att äta.

Frågor

Kontakta Trelleborgs kommuns säkerhetsenhet, om du har frågor om kommunens krisstöd.

Säkerhetsenheten

Telefonnummer
0410-73 30 00

Säkerhetschef: 0410-73 33 55, 0708-81 73 55

Kommunledningsförvaltningen