Stadsparken

Stadsparken invigdes 1896. Den har två fågeldammar och en estrad och flankeras på sin västra sida av Stortorget och på sin östra sida av badhuset. Stadsparken bildar kärnan i Trelleborg.

Stadsparken i Trelleborg är ett viktigt nav i staden och används flitigt av alla trelleborgare. Parken bildar en grön lunga mitt i centrum med en hel del ovanliga och exotiska arter av träd.

Fotograf: Mathilda Zakrisson

Historia

Stadsparken och Stortorget är historiskt sett mycket väl sammanlänkade. Anläggandet av Stadsparken i slutet av 1800-talet var nära knutet till behovet av ett nytt salutorg. Parkens yta uppgick till drygt 27 000 kvadratmeter och kostnaden för anläggandet uppgick till 2002 kronor och 35 öre. Växtslagen som valdes var främst exotiska växter som var populärt inom den tidens parkanläggningar. Systemet av gångvägar skapades för stillsamma promenader genom parken, i likhet med de engelska parker som var den tidens förebild. Dammar anlades också i parkens nordöstra hörn som följde Hesekillebäckens dragning genom området. Schaktmassor från dammarna användes för att bygga upp Stortorget.

År 1896 stod parken klar och år 1899 var Kung Oscar II var på besök och planterade den så kallade kungseken som än idag går att se i parken.

Parkens yta har minskat något genom åren då det tillkommit bebyggelse runt om. Byggandet av tingshuset, idag museet, på 70-talet har tagit mest yta i anspråk.

Vattentornet i Stortorgets nordöstra hörn uppfördes 1912, är 53 meter högt och ett dominerande inslag på platsen. Ett kafé finns numera i vattentornet med uteservering ut mot parken och Stortorget.

Parken innehåller många exotiska arter, bland annat kaukasisk vingnöt, katsura, mammutträd och kentuckykaffe, men också viktiga inhemska arter som gynnar vår biologiska mångfald.

Under andra världskriget brukades den stora gräsmattan med odling av foderväxter och grönsaker under tre års tid för att hjälpa till med stadens matförsörjning.

Musikpaviljongen

En musikpaviljong i olika utföranden har funnits i parken nästan sedan den anlades. En mindre paviljong uppfördes 1909. Denna stod fram till 1930 då den ersattes av en ny. Den musikpaviljong som finns i dagens park uppfördes 1967.

Rosenträdgården

Under 1990-talet anlades Rosenträdgården i parkens nordvästra hörn med flera olika sorters rosor. Medel för anläggandet skänktes av Greta och Johan Kocks stiftelser. Idé och plan har tagits fram av Trelleborgs planterings- och försköningsförening. Trelleborgs industri och byggservice AB i Trelleborg utförde arbetet, och företaget skänkte även spaljéerna. Urvalet av rosor har gjorts med betoning på historiska arter, en del med mycket gammal härkomst.

Dammarna

Dammarna som ursprungligen kallades svandammarna har alltid hyst fågelliv och är ett mycket uppskattat inslag i parken. I början på 1900-talet fanns flera vattenkastare i dammarna som försågs med överskottsvatten från det intilliggande vattentornet, men idag finns endast en större kvar. På 1930-talet blev parken rikskänd då en tam säl vid namn Isak levde i dammarna. Isak visade sig vara en hona, blev hela Trelleborgs kelgris och levde i parken i 24 år. Idag finns en staty över Isak i en av dammarna. Den skänktes till parken av Kockska stiftelsen på förslag av Gamla Trelleborg.

Stadsparken idag

Idag används stadsparken flitigt av alla trelleborgare och är ett viktigt nav i staden. Många arrangemang hålls i parken och på Stortorget intill. Parken bildar en grön lunga mitt i centrum och spelar en viktig roll i dagens klimatanpassning då den hjälper till att hålla temperaturen i staden nere och fördröjer och infiltrerar dagvatten. De många olika trädarterna gör att Stadsparken kan ses som ett arboretum med en hel del ovanliga och exotiska träd.

Mer information

Examensarbete om parken med karta över träden (Sveriges lantbruksuniversitet)

Historiska bilder från parken (Digitalt museum) 

Tekniska serviceförvaltningen