Albäcksskogen

Albäck är ett rekreationsområde eller en stadsnära skog vars första del anlades under 1920-talet som nödhjälpsarbete. Underlaget är en siltig sand och torvjord som uppstått vid inlandsisen avsmältning.

Albäcksskogen hade sin första storhetstid under 1960-talet då den låg invid infarten till staden från väster. Den kaffestuga som då fanns här var ett populärt söndagsmål. Men med tillblivelsen av den infart som idag kommer in söder om gamla infarten gjorde att området fick en tynande tillvaro.

Området har omfattats av deponi, åker och betesmark. Nu blir området alltmer frekventerat för varje år med alla delar som lagts till i form av våtmarker, betande djur och nya rekreationsytor.

I den mellersta delen av området har det anlagts en äventyrslekplats och lekyta som döpts till Ronjaborgen. Här har många av stadens föreningar olika aktiviteter under stora delar av året och på flera platser i området har det inrättats grillplatser och många rast och viloplatser. Inom området finns ett elljusspår om fem kilometer. Sedan 2017 finns numera en toalett tillgänglig för besökare vid parkeringen på Stavstensvägen. Toaletten är öppen dagligen klockan 9.00-20.00 året runt.

En discgolfbana i Albäck blev klar för spel i maj 2019. Start finns bakom pendlarparkeringen vid OKQ8. Skyltar visar banans sträckning.

Elljusspår

Matteslinga i Albäcksskogen

Discgolf-park i Albäck

Terrängen har utvidgats i ett antal omgångar och har de senaste åren planterats med mer skog i och med att den nya ringvägen lagts till norr om det befintliga området. Området här emellan omfattar ungefär 22 ha åker och kommer successivt att planteras med mer skog under de kommande åren. Området har i dag två dammar som anlades under 1950-talet och en meandrande å som slingrar sig genom området. Det ligger en fluktuerande damm i anslutning till ån som lockar vadarfåglar under större delen av året vilka kan beskådas från fågeltornet som byggts intill. Delar av området betas av djur i hägn, det är får, hästar och kor som tillsammans håller efter de ytor som ska hållas öppna.

Tekniska serviceförvaltningen