Östervångsparken

Östervångsparken anlades under 1930-talet. Det är en symmetrisk formträdgård som idag i stora delar ser ut som tanken var vid anläggandet.

Formen finns kvar men på grund av almsjukan har de pelarformade lundalmarna som bar mycket av strukturen behövt tas bort. Dessa har ersatts av plataner som idag ger ett friskt grönt uttryck under stora delar av året. Parken omges av ett bokbestånd som bildar ett högt och luftigt rum av hela parken. En cirkulär gräsyta bildar centrum av parken och intrycket av parken känns lite som ett småsyskon till Pildammsparken i Malmö. I korsaxel över gräsytan ligger vid ena sidan en pulkbacke och diametralt emot en plaskdamm helt i vid tiden för anläggandet, tidens anda.

När lekplatsen renoverades i början på 2000-talet gjordes en satsning på en riktigt modern lekplats med ökad tillgänglighets anpassning, och samtidigt lades en matta av gummigranulat som ersättning till sand. Eftersom detta blev lyckat har vartefter några lekplatser hitintills i staden fått detta nya koncept.

Vid den södra entrén finns en paradgräsmatta med årstidsvarierade rabatter som skiftar innehåll flera gånger under året med lökväxter på våren och utplanterade sommarblommor under sommaren. Många trelleborgare söker sig hit flera gånger under året för att ta titta på de olika arrangemangen.

Tekniska serviceförvaltningen