S:ta Gertruds väg och esplanaden

När industrikvarteren i de östra delarna växte fram under 1800-talets slut från Johan Kocks byggvaruhandel vid kusten och norrut längs Johan Kocksgatan med industrifastigheter längs östra sidan och bostäder på den västra i form av flervånings gatuhus så anlades på västra sidan av kvarteren en esplanad.

Denna döptes till S:t Gertudsväg. Denna anläggs som bostadsgata i trädgårdsstadens ideal. Husen byggs här en bit in på tomten med en grön yta närmast gatan till skillnad från tidigare gatuhus som byggts kant i kant med gaturummet.

Här anläggs också en esplanad med fyra trädrader med ett promenadstråk i mitten med en grusgång och dubbla rader träd, med lundalm på trottoarsidan och rödblommande hästkastanjer i gräsytan. Tyvärr finns inte almarna kvar utan dessa har ersatts av plataner, och hästkastanjerna står idag inför ett stort hot med sjukdom och skadegörare.

I den norra delen har det redan från början stått lönnar i gräsytan i stället för hästkastanjer.

Tekniska serviceförvaltningen