Så tar vi hand om träd i parker och grönområden

Träd behövs i stadens parker, grönområden och längs våra gator vilket gör att vi är försiktiga med att fälla träd på offentlig mark. Träd bidrar till exempel till att reducera vind, balansera temperaturen och hantera dagvatten. Träden bidrar också till spännande och avkopplande miljöer och är viktiga för fågellivet och är boplats till en mängd olika arter. Ibland kan träd dock upplevas hindrande eller störande av olika anledningar. De kan till exempel stå för nära en fastighet eller skymma utsikten.

Besiktningar av stadens träd

Stadsmiljöavdelningen gör besiktningar av stadens träd efter behov för att se till att de är friska. Eftersom träd fyller en viktig funktion för både människor och djur samtidigt som det tar lång tid för ett nyplanterat träd att uppfylla samma värden, är vi försiktiga med att ta ner träd. Vi ser noga över alternativ och måste ha goda skäl för att fälla ett träd.

Då tar vi ned träd

Exempel på när träd tas ned på offentlig mark är:

 • Trädets vitalitet är så pass nedsatt att det anses farligt och problemet kan inte åtgärdas genom beskärning.
 • Trädet har en varaktig trädsjukdom eller svamp som gör att trädet är farligt för omgivningen.
 • Trädet gallras för att gynna utveckling av andra träd.
 • Träd tas bort för att föryngra beståndet.
 • Trädet står för nära ledningsgator eller järnvägar.

Då tar vi inte ned träd

Exempel på när vi inte tar ned träd på offentlig mark:

 • De skuggar tomt och/eller bostadshus.
 • De skuggar solceller.
 • De skymmer utsikten.
 • De tappar löv, barr, frukt eller frön på privat tomt eller parkeringsplats.
 • De orsakar dålig tillväxt på privat tomt.
 • De stör parabolantenner.
 • De lyfter markbeläggningar. Problemet avhjälps med till exempel rotbeskärning eller växtbäddsrenovering.

Träden behövs i stadsmiljön

Träd binder koldioxid och ger oss syre. De skapar ett behagligt klimat genom att ge skugga och kan reducera temperaturen varma sommardagar. De tar upp partiklar i luften och bidrar till trivsammare gatu- och parkmiljöer. De gör också så att vi kan följa årstidernas växlingar med blomning och höstfärger.

Ett bättre Trelleborg

Här kan du felanmäla träd som ser ut att må dåligt. På så sätt hjälper du till att hålla stadens parker och naturområden säkra.

Anmäl fel och lämna synpunkter

Så tar vi hand om buskar

Buskar är viktiga för strukturen i våra parken, som rumsskapande gröna element och avskiljare mellan olika funktioner i staden. De är också viktiga för djurlivet och den biologiska mångfalden. För fåglar erbjuder buskar skydd och blommor och bär bidrar till mat. Pollinerare, såsom humlor och bin, drar också nytta av buskar med nektarrik blomning.

Ett arbete pågår för att se över buskar intill privata fastigheter. I det arbetet kommer kommunala buskage som orsakar återkommande skötselinsatser att tas bort. Borttagna buskage kommer att ersättas i närheten, såsom intilliggande park eller grönområde. Fram till att det arbetet är klart kan buskage som växer in över privata fastigheter beskäras av fastighetsägaren vid behov.

Tekniska serviceförvaltningen