Frågor och svar om skolskjuts

Här hittar du vanliga frågor och svar om skolskjuts i Trelleborgs kommun. Du kan också kontakta Kundtjänst om du inte hittar svaret på din fråga.

Val av annan skola

 • En elev kan i vissa fall beviljas skolskjuts till annan skola än till skolan i sitt upptagningsområde, vilken kommunen kallar placeringsskola. Det gäller i de fall då kommunens bedömning visar att skolskjutsen till den självvalda skolan inte blir dyrare än vad den skulle bli till placeringsskolan och det inte blir någon merkostnad för kommunen.

  I Trelleborgs kommun finns ett lokalt politiskt beslut om skoltransport som beviljas i de fall bedömningen av ansökan visar att det blir en merkostnad med skolskjuts till den självvalda skolan.

  Ansökan om skolskjuts till självvald skola

 • Ja, eleven kan få skolskjuts (med linjetrafik eller skoltaxi) om kommunens bedömning visar att kostnaden för skolskjutsen till den självvalda skolan i den andra kommunen inte blir dyrare än vad skolskjuts till placeringsskolan skulle bli.

  Ansökan ska göras via blankett som du beställer på följande e-postadress:

  skolskjuts@trelleborg.se

 • Ja, eleven kan får skolskjuts enligt skollagen om kommunens bedömning visar att kostnaden för skolskjutsen till den självvalda skolan inte blir dyrare än vad skolskjuts till placeringsskolan skulle bli.

  I Trelleborgs kommun finns ett lokalt politiskt beslut om skoltransport som beviljas i de fall bedömningen av ansökan visar att det blir en merkostnad med skolskjuts till den självvalda skolan.

Resa med skolbuss i mån av plats

 • Ja, elever som inte har rätt till skolskjuts/skoltransport kan åka med den skolbuss som finns för sträckan om det finns plats på bussen. Du måste ansöka om resa med skolbuss i mån av plats. Det gör du i e-tjänsten Ansökan om skolskjuts. I ansökan väljer du ”Ansökan om resa med skolbuss i mån av plats”.

  Observera att du måste ange hållplats i ansökan (om tidtabell ej fastställts så i stora drag) samt vilka dagar och tider ditt barn ska åka.

  Ansökan om skolskjuts i mån av plats

  Erbjudandet gäller endast på befintliga skolbusslinjer. Inga avvikelser får göras vad avser tider eller hållplatser i fastställda turlistor för respektive skolbuss.

  Detta erbjudande gäller även gymnasieelever och elever som bor i en närliggande kommun.

 • Ja, kompisar kan följa med på skolbussen om avstämning görs med busschaufför innan avresa.

 • Efter att du har skickat in din ansökan om resa med skolbuss i mån av plats får du ett beslut som visar om ditt barn har beviljats plats på bussen.

 • Plats på skolbuss beviljas för ett läsår i taget och i den ordning ansökningarna inkommer. Platsen är garanterad under läsåret om inte ny elev som har rätt till skolskjuts behöver platsen. Eleven är inte heller garanterad plats på skolbuss om skolbusslinjen förändras så att angivna hållplatser och tider inte längre gäller.

  Elever som är folkbokförda i Trelleborgs kommun har företräde till lediga platser. Det betyder att elever som är folkbokförda i en annan kommun kan bli av med sin plats om det tillkommer nya elever, folkbokförda i Trelleborgs kommun, som gör anspråk på lediga platser. Principen ”sist in, först ut” gäller inom respektive elevgrupp (folkbokförda i Trelleborgs kommun respektive folkbokförda i annan kommun).

Skolskjuts och fritids

 • Nej, elever har inte rätt till skolskjuts till och från fritids. Du kan dock ansöka om resa med skolbuss i mån av plats på befintliga skolbusslinjer för ditt barn.

  Ansökan om skolskjuts eller resa med skolbuss i mån av plats görs i kommunens e-tjänst Ansökan om skolskjuts.

  Ansökan om skolskjuts i mån av plats

 • Dessa elever kan ha rätt till skolskjuts på morgonen men inte på eftermiddagen då de är på fritids. Eleverna kan dock ansöka om resa med skolbuss i mån av plats på befintliga skolbusslinjer på eftermiddagen.

 • Dessa elever kan ha rätt till skolskjuts de dagar de inte är på fritids. De dagar de är på fritids har de inte rätt till skolskjuts men de kan ansöka om resa med skolbuss i mån av plats på befintliga skolbusslinjer.

 • Ja, elever kan exempelvis beviljas skolskjuts på morgonen då de inte är på fritids och resa med skolbuss i mån av plats på eftermiddagen då de är på fritids.

  Elever kan också beviljas skolskjuts de dagar de inte är på fritids och resa med skolbuss i mån av plats de dagar de är på fritids.

  Elever kan dock inte beviljas både skolskjuts och resa med skolbuss i mån av plats med en senare avgång samma eftermiddag (för att sedan välja vilken avgång de ska åka med).

 • Nej, besluten om fritidshemsplacering och besluten om resa med skolbuss i mån av plats har ingenting med varandra att göra.

Övriga frågor om skolskjuts

 • Skolbussarna/skoltaxi kör endast under skoldagar; inte vid lov eller skolans studiedagar. Elev som ska gå lovskola kan dock ha rätt till skolskjuts under lovet. Kontakta skolskjutshandläggare för mer information.

  skolskjuts@trelleborg.se

 • Du gör en ansökan om skolskjuts i e-tjänsten Ansökan om skolskjuts. Välj särskilda skäl som grund.

  Ansökan om skolskjuts

  En elevs funktionsnedsättning ska styrkas genom intyg från läkare eller i vissa fall, utlåtande från sakkunnig på skolan (till exempel skolhälsovård, kurator, psykolog). Av intyget ska det framgå för vilken tid skolskjutsbehovet bedöms kvarstå. Intyget bör inte vara äldre än sex månader vid ansökningstillfället.

  Det medicinska intyget skickas till:

  Bildningsförvaltningen
  Box 79
  231 21 Trelleborg

 • Bedömning om rätten till skolskjuts görs utifrån barnets behov av transport till och från skolan enligt kriterier i skollagen och inte utifrån vårdnadshavarnas ekonomi, funktionsnedsättning eller andra personliga skäl.

  Hänsyn tas till färdvägens längd, elevens funktionsnedsättning, trafikförhållanden eller någon annan särskild omständighet som rör eleven.

 • Om ni har fått ett beslut om skolskjuts med linjetrafik så är det det färdsätt som kommunen bedömt fungerar utifrån elevens ålder och passande skolbuss/linjetrafik.

  Om ert barn går på sin placeringsskola och har fått ett beslut med förvaltningsbesvär finns möjlighet att överklaga färdsättet. Överklagan måste göras inom 3 veckor från den dag ni mottog beslutet.

  Färdsättet kan dock komma att ändras under beslutets giltighet om förutsättningar för skolskjutsplaneringen förändras.

  Restider och väntetider

  Enligt Trelleborgs kommuns skolskjutsreglemente bör restiden inte vara längre än 60 minuter på morgonen och 60 minuter på eftermiddagen för elever i årskurs F-9.

  Väntetiden på skolan bör inte vara längre än:

  • 30 minuter på morgonen för årskurs F-9
  • 30 minuter på eftermiddagen för årskurs F-3
  • 60 minuter på eftermiddagen för årskurs 4-9.
 • Nej, det är bara barn som är beviljade skolskjuts med den taxin som får åka med.

 • Om ni/ert barn ska flytta och vill ansöka om skolskjuts i förväg går det bra. Då behöver vi få in ett intyg som styrker flytten till den nya adressen. Det går bra med bild på köpe-/hyreskontrakt eller kvittens på kommande adressändring hos Skatteverket.

  Du mejlar intyget till skolskjutshandläggare.

  skolskjuts@trelleborg.se

 • Elever som bor växelvis, lika mycket hos båda vårdnadshavarna, har rätt att få sitt skolskjutsbehov prövat från båda vårdnadshavarnas adresser. Detta gäller förutsatt att båda vårdnadshavarna är bosatta i kommunen.

  Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs i e-tjänsten Ansökan om skolskjuts.

  Ansökan om skolskjuts

Bildningsförvaltningen