Ansökan om skolskjuts

För att kunna bedöma om en elev har rätt till skolskjuts/skoltransport behöver bildningsförvaltningen ha in en ansökan från elevens vårdnadshavare.

Ansökan om skolskjuts inför läsåret 2022/2023 öppnar i maj. Information om detta uppdateras under våren.

Du kan ansöka om skolskjuts via e-tjänsten Ansökan om skolskjuts.

Handläggningstiden är cirka 30 dagar från att en komplett ansökan inkommit, men kan vara längre vid terminsbyten och nytt läsår. Saknas det någon information i ansökan behöver handläggaren kontakta den som gjort ansökan för komplettering. Detta gör att det kan ta längre tid att få sitt beslut.

Ansökan om skolskjuts som avser VT 2022 (självbetjäningssida). Ansökan kan göras till och med den 15 maj.

Ansökan om skolskjuts från och med HT 2022 (självbetjäningssida)

Skolskjuts till ny adress

Om eleven ska flytta och ansöker om skolskjuts för den nya adressen behövs ett intyg som bevisar flytten till den nya adressen. Intyget kan exempelvis vara en kopia på hyres-/köpekontrakt eller kvittens på adressändring från Skatteverket.

Du mejlar intyget till bildningsförvaltningen.

skolskjuts@trelleborg.se

E-legitimation

För att kunna ansöka om skolskjuts i e-tjänsten behöver du en e-legitimation. Saknar du e-legitimation och behöver hjälp med ansökan kan du vända dig till Trelleborgs kommuns kundtjänst:

Ansökan för elev som går i grund- eller gymnasiesärskola

Elev som går i grund- eller gymnasiesärskola i Trelleborgs kommun ska i första hand ansöka om skolskjuts via e-tjänsten. Du som inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten (exempelvis om du inte har e-legitimation) kan vända dig till skolan för hjälp och ansökningsblankett.

Ansökan för elev som går i skola i annan kommun

Läs först information under Frågor och svar – skolskjuts om vad som gäller för elev som går i en skola i en annan kommun.

En ansökan görs på särskild blankett. Du beställer blanketten genom att mejla bildningsförvaltningen.

skolskjuts@trelleborg.se

Bildningsförvaltningen