Gislövs kyrka

Gislövs kyrka anses vara helgad åt S:t Petrus. På kyrkans sigill som finns bevarat på Lunds Historiska museum finns en nyckel.

Kyrkan är en av Söderslätts bäst bevarade medeltidskyrkor med de äldsta delarna från 1100-talet. Norr om kyrkan har man påträffat gravar som dock är betydligt äldre. Här har troligen funnits en träkyrka tidigare.

Kor och långhus dateras till 1200-talet och tornet är byggt i etapper mellan åren 1760-1824.

När tornet höjdes och utökades 1824 gick en hel del av traktens dösar åt. Ett av de fornminnen som försvann var Gelles dös, en av Skånes mest kända. Också Mannes och Moses dösar försvann vid denna tid. Kanske fanns det två syften bakom detta – dels att finna byggnadsmaterial till tornet, dels att försöka utrota den vidskeplighet som trots allt levde kvar på Söderslätt vid den här tiden.

Kyrkan är byggd i rundbågsstil och murarnas sockel är de enda i sitt slag i Skåne. Sockeln pryds av upphöjda fyruddiga stjärnor.

Den ursprungliga dopfunten är kyrkans äldsta inventarium, med årtalet 1656. Valven är rikt dekorerade med kalkmålningar från 1400- och 1500-talen. Dessa restaurerades 1936. Vid renoveringen återställdes kyrkan så gott som helt i det skick den varit i 500 år tidigare. I västra långhusvalvet återges Skapelseberättelsen och i det östra, Yttersta domen.

Altaruppsatsen är från 1600-talets första del liksom predikstolen. I triumfbågen hänger ett krucifix som troligen härstammar från 1300-talet.

Gislövs kyrka

Fotograf: Susanne Nilsson

Kommunledningsförvaltningen