På Söderslätt står kyrkorna tätt. Av de 32 kyrkorna i Trelleborgs kommun är 2/3 byggda på 1100-1200-talen. De är små och intima, byggda i tegel, putsade och vitkalkade.
Under den första kristna tiden byggde man i trä. Under medeltiden övergick man till att bygga i sten.

Den andra stora kyrkobyggnadsepoken inföll under andra hälften av 1800-talet då befolkningen ökade markant och de medeltida kyrkorna blev för små. De stora röda tegelkyrkorna är från denna tid.

Sveriges sydligaste kyrka som 1911 ersatte den nedbrunna 1800-talskyrkan efter att den brunnit ner 1909 – branden tog fart under pågående gudstjänst. …

Den rymliga kyrkan är ritad av Helgo Zettervall och byggdes 1868. Kyrkan har rena linjer enligt gammalt klassiskt ideal. Den utsmyckades dock med div…

Kyrkan byggdes 1863. Den ersatte en medeltidskyrka från 1200-talet med 133 sittplatser. Då befolkningen hade ökat ansåg bönderna att en ny kyrka var e…

Kyrkan nämns redan av Adam av Bremen 1070. Troligen bestod den i början endast av långskeppet som hade platt tak. Under 1400-talet slogs valven i kyrk…

Byn har troligtvis en av de äldsta skånska stenkyrkorna, från tidigt 1100-tal med kort långhus och rakt avslutat kor. Tornet tillkom drygt hundra år …

Västra Tommarps lilla medeltidskyrka från 1100-talet har välbevarade romanska stildrag; smalt kor, långhus och halvrund absid. Kyrkan är byggd i flin…

Kyrkan, ursprungligen från 1100-talet är utvidgad och ombyggd några gånger under 1800-talet. Tornet, från 1780, ser lite speciellt ut eftersom det ba…

Kyrkan är en korskyrka i gediget tegelmurverk med ett åttkantigt centraltorn, ett av domkyrkoarkitekten Brunius mest originella verk från 1840-talet. …

Kyrkan mitt i byn brukar det ju heta, och när Trelleborgs kyrka byggdes låg den också mitt i den gamla bykärnan, granne med torget i söder. Riktigt h…

Genom sitt relativt höga läge syns kyrkan i Södra Åby på långt håll. Södra Åby kyrka är uppförd 1870 i romansk stil på den plats där den gamla kyrkan…

Kyrkan tillkom på 1100-talet och har till stor del medeltidskaraktären bevarad. Gråsten och tegel förekommer i de vitputsade murarna. Endast det spets…

Skegrie kyrka är mycket ung jämfört med Skegriedösen som ligger på andra sidan E6:an men är ändå mycket gammal. Kyrkan byggdes troligen av den kände M…

Tegelkyrkan, från slutet av 1100-talet eller möjligtvis från början av 1200-talet, ligger i utkanten av byn och är nästan dold för förbipasserande. E…

Den nya kyrkan, som låg på markerna västerut ner mot Skåre fiskeläge, är byggd 1907-1908 efter ritningar av arkitekt Boklund från Malmö. En del av de…

Maglarps gamla kyrka hör till en av Nordens äldsta stenkyrkor från 1100-talets senare del då teglet introducerades som byggnadsmaterial i Norden. Den…

Kyrkan byggdes 1868. Kyrktornet blev färdigt före själva kyrkan, 1823, och här finns bevarat en dopfunt samt en del av altartavlan från den gamla mede…

Kyrkan, som kallas Lilla Isie kyrka men ligger i Västra Torp, invigdes 1858 och ersatte då en medeltidskyrka i Lilla Isie by från 1100-talet. Genom p…

Lilla Beddinge kyrka är stor med en mångvinklad och utsirad exteriör. Kyrkan uppfördes efter ritningar av arkitekten Helgo Zetterwall på senare delen …

Källstorps kyrka är bara drygt hundra år. Kyrkan är nygotisk och uppförd på 1850-talet efter ritningar av professorn C G Brunius. Denne man var självl…

Under gotiken fick kyrkan, som stammar från 1100-talet, trappstegsgavlar, halvrund absid och blindnischer. Här finns medeltida kalkmålningar i långhus…

Kyrkan härstammar från 1100-talet och har ett säreget kor och två valv. Kyrkan är tillbyggd under 1800-talets mitt. Vissa murdelar finns kvar av den u…

Hammarlövs kyrkas mäktiga rundtorn reser sig över byn. Tornet hör till de äldsta på Söderslätt och är det enda runda. Tornet byggdes i försvarssyfte f…

Den äldsta delen av kyrkan, från koret till långhusets näst sista valv, är från 1100-talet. Tillbyggnaden i norra delen, sakristia och torn kom till p…

Gylle kyrka är från medeltiden men har upprepade gånger byggts om och till. 1875 byggde man till p.g.a. befolkningsökningen. P.g.a. av detta förstörde…

Grönby kyrka har både torn och långhus från medeltiden. Tornet byggdes till 1741. Istället för att som på många andra håll bygga nya kyrkor under fol…

Gislövs kyrka anses vara helgad åt S:t Petrus. På kyrkans sigill som finns bevarat på Lunds Historiska museum finns en nyckel. Kyrkan är en av Södersl…

Fuglie kyrka ligger högt med en vidunderlig utsikt över slätten. På platsen där kyrkan ligger har det funnits en hednisk kultplats att döma av de mång…

Kyrkan är den högst belägna i häradet – 62,3 meter över havet. På långt håll avtecknar den sig med en märklig, bred silhuett, som en sorts vingar. Det…

Dalköpinge kyrka är den sydligast belägna i Skytts härad och ligger 25,49 meter över havet. Kyrkan restes på 1200-talet som en av de första tegelkyrko…

Kyrkan är nygotisk och invigdes 1871. Året innan hade man sprängt bort den gamla 1100-talskyrkan. Dekorationsmålaren Cederholm från Trelleborg målade …

Det mäktiga trappgaveltornet gör att Bodarps kyrka syns på långt håll. Tornet tillkom under senmedeltiden; det har tinnade gavelröster och högt sittan…

Kyrkan ligger högt och är troligen byggd på en gammal offer- och begravningsplats. Kyrkan byggdes på 1100-talet och i stort sett är det samma kyrka id…

Kommunledningsförvaltningen