Olika former av anhörigstöd

Alla socialtjänstens verksamheter omfattas av arbetet med stöd till anhöriga. Enligt socialtjänstlagen ska stöd erbjudas för att underlätta för dig som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.  

Genom förebyggande åtgärder minskar risken att anhöriga själva blir sjuka och behöver söka vård. Det kan handla om att få hjälp med insatser som underlättar för den närstående i form av dagverksamhet, hemvård, avlösning i hemmet och växelvård. Det kan också handla om informations- och utbildningsinsatser.

Trelleborgs kommun erbjuder även digitalt anhörigstöd via portalen En bra plats.

Mer information om olika former av anhörigstöd