De olika LSS-insatserna

Här hittar du information om de olika LSS-insatserna. Det är kommunens LSS-handläggare som gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om insats.

Du ansöker genom att lämna in en ansökan om insats (självbetjäningssidor)

Du kan också ringa Kontaktcenter som hjälper dig vidare på telefonnummer 0410-73 30 00.

 • Personer med stora funktionsnedsättningar kan ha rätt till råd och stöd från personer med särskild kunskap. Det kan vara en kurator, psykolog, talpedagog, arbetsterapeut med flera. Stödet kan ges till den enskilde med funktionsnedsättning men även till familjemedlemmar och andra närstående.

  Ansökan görs hos Region Skåne.

 • Personlig assistans ger stöd till dig som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med dina grundläggande behov så som hjälp med andning, personlig hygien, måltider att klä av och på dig och att kommunicera.  Du har ett omfattande hjälpbehov av mycket personlig karaktär och du har inte fyllt 65 år. 

  Vid behov av personlig assistent mer än 20 timmar per vecka avseende grundläggande behov kan ansökan om assistansersättning göras hos Försäkringskassan.

  Vem som ska utföra assistansen väljer du själv. Du kan välja kommunen eller någon privat utförare. Kommunen har valt att lägga ut utförandet av den personliga assistansen på entreprenad enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Om du väljer kommunen kommer assistansen att utföras av Carelli Assistans AB.

  Du som privat assistansutförare kan ansöka om sjuklöneersättning (självbetjäningssidor).

  Extern länk

  Carelli Assistans

 • Ledsagarservice innebär att en person underlättar för dig att delta i samhällslivet och komma ut bland andra människor. Ledsagarservice kan ges för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och i kulturlivet eller för att bara promenera.

  En ledsagare hjälper dig att ta dig från en plats till en annan om du inte själv kan ta dig dit till följd av din funktionsnedsättning. Har du personlig assistans ingår ledsagning i assistansen vilket innebär att du inte kan ha denna insats samtidigt.

  Vill du bli ledsagare?

  Anmäl ditt intresse genom att skriva till: lss.uppdrag@trelleborg.se

 • Kontaktperson är en medmänniska som kan hjälpa dig att bryta social isolering genom umgänge samt hjälpa dig att delta i fritidsaktivitet. Kontaktpersonen bör ses som ett icke-professionellt stöd, som ges av en person med stort engagemang och intresse för andra människor.

  Kontaktpersonen kan ge råd i mindre komplicerade situationer samt stödja dig att komma i kontakt med andra människor och underlätta självständigt liv i samhället. Några speciella krav på yrkeskompetens kan därför inte ställas på en kontaktperson.

  Vill du bli kontaktperson?

  Anmäl ditt intresse genom att skriva till: lss.uppdrag@trelleborg.se

 • Avlösarservice i hemmet innebär att en person tillfälligt tar över omvårdnaden av dig med funktionsnedsättning i hemmet.

  Föräldrar till funktionshindrade barn kan behöva hjälp med avlastning för att exempelvis kunna koppla av eller genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Avlösarservice kan också vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon.

  Vill du bli avlösare?

  En avlösare är hemma hos en person med funktionsnedsättning ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

  Anmäl ditt intresse genom att skriva till: lss.uppdrag@trelleborg.se

 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats som ger dig med funktionsnedsättning möjlighet till rekreation och miljöombyte samt avlastning till anhörig i omvårdnadsarbetet. 

  Insatsen innebär att du under några dygn per månad kan vistas på ett korttidshem. Insatsen kan ges i form av ett korttidsboende, stödfamilj eller lägerverksamhet. För dig som är ung och fortfarande bor hemma kan det vara ett sätt att träna på att vara hemifrån, ge möjlighet till personlig utveckling och förbereda dig för att så småningom flytta till eget boende. 

 • Korttidstillsyn är en förlängs fritidsverksamhet för skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättning. Det innebär fritidsverksamhet före och efter skoldagen samt under lov- och studiedagar. 

  Korttidsvistelsen ska erbjuda en trygg miljö, tillsyn samt meningsfull fritid. Du kan ansöka om korttidstillsyn från höstterminen det år du fyller 13 år och fram tills du tagit studenten. 

  Korttidstillsynen är avgiftsfri, men kostnader för måltider tillkommer.

 • Bostad med särskild service för barn och ungdomar är till för barn och unga som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar i föräldrahemmet. Syftet med insatsen är att ge möjlighet till en kompletterande varaktig uppväxtmiljö som längst fram till studenten samt att tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov. Insatsen kan ibland också vara motiverat på grund av skolgång på annan ort. Insatsen kan utformas i form av familjehem eller bostad med särskild service. 

  Familjehem innebär att den unga bor hemma hos en annan familj än sin egen. Bostad med särskild service innebär att den unga bor tillsammans med ett litet antal barn/ungdomar i hemliknande miljö och har stöd av personal dygnet runt. 

  Som förälder har man kvar ansvaret som vårdnadshavare.

 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad är en insats enligt LSS som inkluderar tre olika former av bostäder: servicebostad, gruppbostad och annan särskilt anpassad bostad.

  För samtliga boendeformer gäller att bostaden ska vara fullvärdig, att den är ditt privata och permanenta hem. Insatsen, oavsett boendeform, behöver inte vara för alltid utan träning för självständigt liv kommer att ges så att ett eget boende med större självständighet kan bli möjligt.

  Mer information om boendeformer inom LSS

 • Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig som är i yrkesverksam ålder som inte förvärvsarbetar eller utbildar dig. Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt och ska erbjuda dig stimulans, utveckling, en meningsfull sysselsättning och gemenskap efter dina önskemål.

  Insatsen kan endast beviljas till dig som ingår i personkrets ett eller två, det vill säga personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med förvärvad hjärnskada.

  Daglig verksamhet samverkar med andra organisationer i syfte att bredda valmöjligheterna för den enskilde.

  Aktiviteter kan erbjudas i form av gruppverksamhet på dagcenter, i någon av våra många satellitverksamheter eller i form av sysselsättning på något företag i kommunen.

 • Du som har fått en eller flera insatser beviljade enligt LSS har rätt att få en individuell plan. En sådan har du nytta av när du vill planera inför en förändring i ditt liv, till exempel att flytta hemifrån, börja arbeta, studera eller något annat som är viktigt för dig. Om du vill upprätta en individuell plan vänder du dig till din LSS handläggare. Du avgör själv vad som är viktigast i planen, vem som ska ansvara för att upprätta den och vem som ska delta på planeringsmötet. Det ni kommer fram till vid mötet skrivs ner i din individuella plan.

LSS, myndighet

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 21 Trelleborg

Besöksadress

För bokade besök:

Östergatan 71, Trelleborg

Socialförvaltningen