De olika LSS-insatserna

Här hittar du information om de olika LSS-insatserna. Det är kommunens handläggare som gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om insats.

Du ansöker genom att lämna in en ansökan om insats (självbetjäningssidor)

Du kan också ringa kundtjänst som hjälper dig vidare: 0410-73 30 00.

 • Anhöriga eller familjehemsföräldrar kan få avlösare om de behöver vila, delta i egna aktiviteter eller att utföra ärenden utanför hemmet. Det kan också vara för att göra en aktivitet med syskon som personen med funktionsnedsättning inte kan vara med på.

  Avlösning i hemmet kan ges både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov.

  Vill du bli avlösare?

  En avlösare är hemma hos en person med funktionsnedsättning ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

  Anmäl ditt intresse genom att skriva till: lss.uppdrag@trelleborg.se

 • Barn och unga med svåra funktionsnedsättningar som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar i föräldrahemmet kan få bo i familjehem eller bostad med särskild service enligt LSS. Syftet med insatsen är att ge möjlighet till en kompletterande varaktig uppväxtmiljö.

  Anledningen till att barnet eller den unga beviljas insatsen kan också vara att han eller hon behöver gå i skola på annan ort och därför inte kan bo hos sina föräldrar.

  Syftet med insatsen är att ge möjlighet till en kompletterande varaktig uppväxtmiljö för dessa barn och unga. Insatsen ska ge goda förutsättningar för barnets eller den ungas känslomässiga och sociala utveckling samt att barnet ska få möjlighet att etablera en djup och stadigvarande kontakt med några få vuxna personer i en trygg och konstant omgivning.

 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad är en insats enligt LSS som inkluderar tre olika former av bostäder: servicebostad, gruppbostad och annan särskilt anpassad bostad.

  För samtliga boendeformer gäller att bostaden ska vara fullvärdig, att den är den enskildes privata hem och att den inte ska ha en institutionell prägel.

  Mer information om boendeformer inom LSS

 • Daglig verksamhet kan erbjuda utvecklande och stimulerande sysselsättning. Deltagare och personal utvecklar tillsammans verksamhetens olika delar som kan skapa förutsättningar för personlig utveckling, självbestämmande och delaktighet i samhället.

  Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med förvärvad hjärnskada kan beviljas daglig verksamhet.

  Daglig verksamhet samverkar med andra organisationer i syfte att bredda valmöjligheterna för den enskilde.

  Aktiviteter kan erbjudas i form av gruppverksamhet på dagcenter, i någon av våra många satellitverksamheter eller i form av sysselsättning på något företag i kommunen.

 • En kontaktperson är en medmänniska och ett stöd för personer med funktionsnedsättning i den sociala kontakten på fritiden. Insatsen ska underlätta för personer att komma ut i samhället och få hjälp att skapa kontakter.

  Vad gör en kontaktperson?

  Några av sakerna som en kontaktperson gör inom ramen för sitt uppdrag är:

  • att vara en medmänniska och stöd i samtal av enklare karaktär
  • att stimulera till en aktiv och varierande fritid
  • att vara ett stöd i de sociala kontakterna på fritiden

  När du har fått beviljat insatsen utses en lämplig kontaktperson. Så långt det är möjligt försöker vi matcha dina önskemål om intressen, ålder med mera.

  Vill du bli kontaktperson?

  Anmäl ditt intresse genom att skriva till: lss.uppdrag@trelleborg.se

 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du tas emot på ett korttidsboende eller i en stödfamilj. Ett korttidsboende kan vara en lägenhet eller ett hus där ett antal personer tas emot samtidigt.

  Korttidsvistelsen ger dig med funktionsnedsättning en möjlighet att träffa andra i samma situation. Syftet är att ge stimulans och utvecklingsmöjligheter att leva ett självständigt liv. Korttidsvistelsen kan också syfta till att avlasta föräldrar och anhöriga.

 • Insatsen riktar sig till ungdomar som har behov av tillsyn före och efter skoltid samt under skollov.

  Ungdom som är mellan 13-21 år kan få insats i form av korttidstillsyn. Insatsen kan även ges till unga som inte har förvärvsarbetande eller studerande föräldrar om den unge behöver insatsen för stimulans och utveckling.

 • Du kan ansöka om ledsagarservice om du har behov av stöd för att kunna ta dig till och från aktiviteter eller delta i aktiviteter och kulturliv.

  Det kan också vara ett behov av att kunna besöka vänner eller bara ta en promenad.

  • Ledsagningen planeras efter dina behov och kan användas alla dagar i veckan.
  • Ledsagningen ska ske i närområdet.

  Vill du bli ledsagare?

  Anmäl ditt intresse genom att skriva till: lss.uppdrag@trelleborg.se

 • Personlig assistent kan beviljas till dig som på grund av omfattande funktionsnedsättning behöver hjälp med grundläggande behov samt andra behov i vardagen.

  En personlig assistent kan hjälpa dig i din vardag om du har svårt att äta, sköta din personliga hygien, förflytta dig, ta av och på dig kläder och kommunicera med andra.

  Vid behov av personlig assistent mer än 20 timmar per vecka avseende grundläggande behov kan ansökan om assistansersättning göras hos Försäkringskassan.

  Valet av utförare av assistansen väljer du själv – kommunen eller någon privat utförare.
  Kommunen har valt att lägga ut utförandet av den personliga assistansen på entreprenad enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Om du väljer kommunen kommer assistansen att utföras av Carelli Assistans.

  Du som privat assistansutförare kan ansöka om sjuklöneersättning (självbetjäningssidor).

  Extern länk

  Carelli Assistans

 • Personer med stora funktionsnedsättningar kan ha rätt till råd och stöd från personer med särskild kunskap. Det kan vara en kurator, psykolog, talpedagog, arbetsterapeut med flera. Stödet kan ges till den enskilde med funktionsnedsättning men även till familjemedlemmar och andra närstående.

  Ansökan görs hos Region Skåne.

LSS, myndighet

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 21 Trelleborg

Besöksadress

För bokade besök:

Östergatan 71, Trelleborg

Socialförvaltningen