Så här ansöker du om stöd och hjälp (LSS)

Ansökan om insats enligt LSS görs hos kommunens LSS handläggare. Det är du själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansöka om insatser. När ansökan avser ett minderårigt barn och det finns två vårdnadshavare, måste båda samtycka till ansökan och skriva under den.

Steg 1 – ansökan

Du ansöker genom att fylla i ansökan om insats enligt LSS (e-tjänst)

Du kan också ringa kontaktcenter som hjälper dig vidare: 0410-73 30 00.

Tänk på att när du ansöker måste vi även få in underlag som styrker din funktionsnedsättning, både läkarintyg och psykologutlåtande. En ansökan måste vara komplett innan handläggaren kan börja med utredningen.

Steg 2 – möte med LSS-handläggare

En LSS-handläggare träffar dig. Du får berätta lite om dig själv och vi ställer frågor utifrån vad som står i din ansökan. Var vi träffas kan se olika ut. Det kan vara hemma hos dig eller hos oss på socialförvaltningen.

Steg 3 – utredning

LSS-handläggaren skriver ner vad du har berättat på mötet, utreder om du tillhör någon personkrets och om du har behov av den insatsen som du ansökt om. Tiden det tar för LSS handläggaren att utreda din ansökan påverkas av om din ansökan är komplett med underlag eller behöver kompletteras.

Steg 4 – beslut

Under utredningsperioden får du skriftligen ta del av innehållet i utredningen så att du har möjlighet att lämna synpunkter. Efter att LSS-handläggaren gjort sin bedömning och fattat beslut skickas det i ett brev till dig. I brevet står det om du får den hjälp du sökt eller inte och varför.

Steg 5 – insats inleds

Om du beviljas insats går beslutet vidare till verkställighet, det vill säga din insats påbörjas. Verksamheten kommer då att ta kontakt med dig för att påbörja planeringen av hjälpen.
Tillsammans med personal upprättas en genomförandeplan som beskriver hur du vill att ditt stöd ska utformas.

Personalen är skyldig att dokumentera under hela insatsen och skriver om det som är viktigt för att kunna ge dig bra stöd och hjälp.

Steg 6 – uppföljning

Din insats följs upp regelbundet i kontakt mellan dig och LSS-handläggaren.

LSS, myndighet

Socialförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63
231 21 Trelleborg

Besöksadress

För bokade besök:

Östergatan 71, Trelleborg

Socialförvaltningen