Individens behov i centrum (IBIC)

Alla individer ska få stöd och hjälp utifrån sina individuella behov. Därför har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet IBIC, Individens Behov I Centrum.

Trelleborgs kommun har successivt börjat använda sig av IBIC för alla som har behov av stöd och hjälp från kommunen utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL) inom vård och omsorg samt Socialpsykiatrin.

Med IBIC kan vi tydligare beskriva dina resurser, behov och mål samt följa upp att stödet och hjälpen ger resultat för dig. Detta arbetssätt ska bidra till att din delaktighet synliggörs i både utredning, planering och uppföljning. Alla våra verksamheter som arbetar med personer som har stöd och hjälp enligt LSS, vård och omsorg eller Socialpsykiatri kommer att följa arbetssättet IBIC.

Vad innebär det för dig som har eller söker stöd och hjälp?

Det är en långsiktig process att införa arbetssättet. Du som redan idag har stöd och hjälp kommer att märka förändringen allt eftersom vi gör uppföljningar av dina behov, om dina behov av stöd och hjälp förändras eller då din genomförandeplan uppdateras.

När du ansöker om stöd och hjälp enligt SoL eller LSS får du träffa en handläggare. I mötet med handläggaren får du beskriva dina resurser och svårigheter inom olika områden i ditt dagliga liv. Du får även beskriva vilken typ av stöd och hjälp du behöver för att kunna nå en högre grad av delaktighet och självständighet. Handläggaren kan ibland behöva träffa dig flera gånger för att kunna ta ställning till din ansökan och dina behov.

Mer information om IBIC finns på Socialstyrelsens webbplats

Socialförvaltningen