Överklaga beslut om skolplacering eller skolbyte

Du som är vårdnadshavare eller är över 16 år kan överklaga bildningsnämndens beslut om skolplacering eller skolbyte. Överklagandet ska göras till Skolväsendets överklagandenämnd. Ett överklagande ska skickas in till den myndighet som meddelat beslutet, det vill säga bildningsnämnden. Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligen.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras. Överklagandet ska även innehålla en motivering till varför ändringen ska göras. Eventuella handlingar som du önskar åberopa ska bifogas överklagandet.

Överklagandet skickas till: Bildningsförvaltningen, Box 79, 231 21 Trelleborg

Överklagandet ska ha kommit in till bildningsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Bildningsnämnden prövar sedan om överklagandet har kommit in i rätt tid och överlämnar därefter överklagandet och övriga handlingar i ärendet till Skolväsendets överklagandenämnd.

Mer information

Önskar du ytterligare information om hur man överklagar ett beslut kan du skriva till bildningsförvaltningen på e-post: skolval@trelleborg.se.

Information om hur du överklagar ett beslut på Skolväsendets överklagandenämnds webbplats.

Bildningsförvaltningen