Vattenskyddsområde

Länsstyrelsen har med stöd av Miljöbalken inrättat vattenskyddsområden för vattentäkterna i tre områden i Trelleborgs kommun – vattentäkten mellan Fuglie och Trelleborg samt grundvattentäkterna i Alstad och Klagstorp.

Beslutet innebär att en lång rad föreskrifter gäller inom vattenskyddsområdena. Samhällsbyggnadsnämnden kan, efter ansökan, medge undantag från beslutet. Samma nämnd behandlar också anmälan om verksamheter eller åtgärder inom vattenskyddsområdena. Huvudman för vattentäkterna är Trelleborgs kommun.

I regelverket finns bestämmelser för nyttjande av brunnsanläggningar, hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor, jordbruk, skogsbruk, kemiska bekämpningsmedel, avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall, miljöfarlig verksamhet, väg och järnväg, täktverksamhet och andra schaktningsarbeten, energianläggningar samt transport av farligt gods.

Samhällsbyggnadsförvaltningen