Som fastighetsägare är du ansvarig för att driva och sköta den egna brunnen och är därmed ansvarig för dricksvattenkvaliteten.

Vatten från enskilda brunnar har generellt sämre kvalitet än kommunalt vatten. Hushåll med egen brunn kan få information och rådgivning av kommunens miljöavdelning. Det bästa är att göra en kvalitetskontroll av dricksvattnet regelbundet genom att lämna in ett vattenprov för mikrobiologiskt och kemisk analys.

Orsaker till att dricksvattnet blir dåligt

Det är oftast grundvatten som används i enskilda vattentäkter. Grundvattenkvaliteten varierar över landet och beror bland annat på hur jorden och berggrunden ser ut och på olika föroreningar från till exempel jordbruk, djurhållning, enskilda avlopp och industrier.

Problem med vattenkvaliteten kan uppstå naturligt genom att olika ämnen urlakas från berggrunden eller jordlagren till grundvattnet.

De material som används i brunnar, vattenledningar och kranar kan också ge upphov till höga halter av till exempel koppar och bly. Eftersom en grävd brunn anläggs i relativt ytliga grundvattenmagasin är den utsatt för mer yttre påverkan än en bergborrad brunn, till exempel från avlopp och jordbruk. Därför har dricksvattnet från grävda brunnar ofta sämre mikrobiologisk kvalitet än vattnet från bergborrade brunnar.

Höga halter av natrium och klorid kan tyda på ett överuttag av grundvatten i områden som har legat under hav efter den senaste istiden. Höga halter av natrium och klorid kan också bero på föroreningar från vägsaltning.

Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen kommer Sverige att påverkas kraftigt av klimatförändringarna med högre temperatur, mer nederbörd och fler extrema vädersituationer. Det kommer bland annat att ge problem för den framtida vattenförsörjningen, eftersom riskerna för smittspridning och förorening av dricksvattentäkter blir större.

Fakta om dricksvattenkvalitet vid köp av fastighet

Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att köparen ser till att dricksvattnet i brunnen är analyserat.

Fakta om vattenkvalité

Bakterier

Finns det exempelvis E. coli bakterier i dricksvattnet visar det på en förorening via avlopp eller gödsel.

Nitrit och nitrat

Om det finns nitrit eller nitrat i vattnet kan det indikera en förorening från avlopp eller gödsel. Höga halter innebär också ökad risk för försämrad syreupptagning och ska därför inte ges till barn under ett år.

Fluorid

Fluorid förebygger karies och är därför bra i mindre mängder. Vid högre nivåer finns det däremot risk för fläckar i tandemaljen och fluorinlagring i benvävnad som kan leda till skelettskador. Vatten med för hög halt av fluorid bör inte ges till barn.

Samhällsbyggnadsförvaltningen