Kommunalt dricksvatten

Trelleborgs kommun använder sig av totalt 24 borror som förser kommunens tre vattenverk med grundvatten. Vattenverken är belägna i Trelleborgs centralort, Östra Klagstorp och Fuglie. Varje år levereras cirka 3 miljoner kubikmeter dricksvatten till invånarna i kommunen.

Det grundvatten som pumpas upp är av bra kvalitet, även om det också är hårt och järnrikt. Ett hårt vatten orsakas av en hög kalciumhalt och gör att det bildas kalkavlagringar i ledningar, kaffebryggare och andra apparater som är i kontakt med vatten. Ett hårt vatten minskar också löddrings- och rengöringsförmågan hos tvål och andra rengöringsmedel. Detta är orsaken till varför man i områden med hårt vatten till exempel måste använda större dos tvättmedel.

Vattnets väg genom Trelleborgs vattenverk

Innan grundvattnet distribueras till våra hushåll måste det därför gå igenom ett antal processer i ett vattenverk. Vattnet går igenom tre huvudsteg i vattenverket: luftning, filtrering och avhärdning. Observera att inga kemikalier tillsätts förutom natrium, det vill säga vanligt koksalt (NaCl). Ingen klorering sker.

Utgående dricksvatten från vattenverket har efter avhärdning en hårdhetsgrad mellan 7 och 9 °dH (tyska hårdhetsgrader). Som en extra säkerhetsåtgärd bestrålas också vattnet med UV-ljus för att säkerställa att vattnet är helt fritt från bakterier innan det distribueras som dricksvatten till hushållen.

Vattenverkets rening i tre huvudsteg

Luftning

Vid luftningen tillsätts syre genom att vattnet rinner över två perforerade plattor där luften tillsätts underifrån och bubblar genom vattnet. Järnet i vattnet reagerar med syret från luften och bildar partiklar, som senare kan filtreras bort. I processen tas även eventuellt illaluktande svavelväte bort och även pH-värdet stabiliseras.

Filtrering

Efter luftningen går vattnet genom ett sandfilter där de järnpartiklar som bildades vid luftningen filtreras bort.

Avhärdning

För att minska vattnets hårdhetsgrad, det vill säga minska kalciumhalten, genomgår vattnet en avhärdning i ett så kallat jonbytarfilter. I processen byts kalciumjoner ut mot natriumjoner (koksalt). Detta innebär att hårdhetsgraden minskas från cirka 22 °dH till mellan 7 och 9 °dH .

Tekniska serviceförvaltningen