Bevattningsförbud

Under sommaren blir det ofta brist på dricksvatten. Det kan bero på att vattenverken inte hinner med att producera nytt vatten i samma takt som det förbrukas, eller att grundvattennivåerna är för låga.

Tips på hur vi tillsammans kan spara på vattnet:

 • Använd regnvatten om du har det för att vattna i trädgården.
 • Ha flaskor med vatten i kylskåpet så behöver du inte spola länge för att vattnet ska bli kallt.
 • Tvätta inte bilen om det inte är nödvändigt för att registreringsskylten ska ses. Använd i så fall en biltvätt som återanvänder vattnet.
 • Duscha istället för att bada. Stäng av vattnet medan du tvålar in dig och tvättar håret. Genom att duscha 5 minuter kortare sparar du 60 liter vatten.
 • Fyll tvätt- och diskmaskiner och använd eko-program.
 • Skrapa av fett- och matrester innan du diskar så går det åt mindre vatten.
 • Använd diskbalja istället för att diska under rinnande vatten.
 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
 • Byt packning eller reparera om något står och droppar.

Tack för att du hjälper till att spara på vattnet!

Bevattningsförbud sommaren 2020

Från och med 17 juni gäller bevattningsförbud i hela Trelleborgs kommun. Orsaken är att vattenverken inte hinner med att producera dricksvatten i samma utsträckning som det förbrukas.

Bevattningsförbudet gäller dagligen, klockan 06-22. Det innebär att du inte får använda kommunalt vatten för att bland annat:

 • Bevattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske sparsamt med vattenkanna)
 • Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
 • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
 • Högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon hemma
 • Ovan nämnda aktiviteter är inte förbjudna att utföra mellan klockan 22.00 på kvällen och 06.00 på morgonen, men kommunen vädjar till sparsamhet även under denna period.

Förbudet gäller i hela Trelleborgs kommun och tills vidare, troligtvis över hela sommaren. Om förbudet inte får tillräcklig effekt på vattenverken kan förbudet utökas till att gälla hela dygnet.

Trelleborgs kommun informerar på kommunens webbplats om förändringar i förbudet.

Undantag för vissa näringsidkare

Bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar. Däremot görs undantag där vatten är avgörande för att kunna driva verksamheterna, exempelvis badhus, biltvättsanläggningar, bevattning för att gjuta betong, bevattning för att binda damm vid anläggningsarbete, bevattning av växter i försäljningssyfte och liknande.

Undantag för samhällsviktig verksamhet

En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller befolkningens liv och hälsa.

Funktioner som konstateras vara av särskild betydelse för upprätthållandet av samhällets funktionalitet undantas från bevattningsförbudet. Det handlar till exempel om räddningstjänst, sjukvård, vägar och järnvägar, vatten- och avloppssystem och liknande.

Egen brunn

Bevattning ur egen brunn är inte förbjudet, men bör undvikas eller genomföras måttligt då även detta uttag påverkar grundvattennivåerna.

Bakgrund

Under maj har vattenförbrukningen ibland överstigit den kapacitet som vattenverken kan tillhandahålla. Den 2 juni bad kommunen därför samtliga abonnenter om att spara på vattnet, i syfte att undvika att behöva införa bevattningsförbud senare under sommaren.

Tyvärr hjälpte vädjan om sparsamhet inte tillräckligt mycket. Driften av vattenverken är inte hållbar då det under flera tillfällen gått ut mer dricksvatten än vad som kan produceras. Exempelvis levererades det den 15 juni ut mer vatten på Trelleborgs vattenverk än det gjort under något enstaka dygn tidigare.

Riskerna

En vattenanvändning av denna karaktär leder till att reservoarvolymerna inte kan återfyllas under natten som det är tänkt. Detta innebär att problemet blir större nästkommande dag. Reservoarvolymerna behövs för att jämna ut förbrukningar under dygnet samt för att ha volymer som kan användas som brandvatten eller för att förhindra trycklösa system vid eventuella driftstörningar.

Utöver en möjlig fara för vattenleveransen innebär vattenanvändningen även ett arbetsmiljöproblem för driftteknikerna på vattenverket då arbetsbördan på beredskapstid ökar.

Frågor och svar om bevattningsförbud sommaren 2020

 • Vattenverkens kapacitet understiger det idag rådande vattenuttaget. Uttagen som sker nu är högre än tidigare års vattenanvändning. En förklaring kan vara den rådande pandemisituationen där fler arbetar hemma än tidigare. En annan kan vara att allt fler anlägger pool och trädgård hemma än tidigare.

 • VA-avdelningen arbetar sedan tidigare med att anlägga ett nytt vattenverk i Trelleborg. Arbetet innebär flera utredningar samt juridiska processer. Det nya vattenverket beräknas vara färdigbyggt 2027.

 • VA-avdelningen får inte ta in mer pengar än vad verksamheten behöver för att täcka sina kostnader.

 • Bevattningsförbudet gäller från och med 17 juni och tills vidare. Enligt prognoserna kommer förbudet att gälla under hela sommaren. Trelleborgs kommun uppdaterar informationen på kommunens webbplats om situationen förändras.

 • Kontroll genomförs främst genom att medarbetarna är observanta när de rör sig ute i kommunen.

  Uppmärksammas det att någon bryter mot förbudet kommer fastighetsägaren att påminnas om förbudet antingen genom lapp i brevlådan eller en muntlig kontakt. Om det mot förmodan inte skulle ge resultat så har kommunen rätt att efter föreläggande strypa vattentillförseln alternativt sätta en så kallad strypbricka som reglerar vattenflödet till fastigheten.

 • Bevattningsförbudet gäller för alla i Trelleborgs kommun, med vissa undantag för företag som behöver vatten för att kunna driva sina verksamheter.

 • Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet, så prata med din granne om du har möjlighet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara på vatten. Dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien.

 • Formellt sett har vi rätt att stänga av ditt vatten, men vi hoppas så klart att det inte kommer att behövas. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att stabilisera våra grundvattennivåer och säkerställer att vattnet räcker till mat, dryck och hygien på sjukhus, förskolor, äldreboenden, näringsliv och till vardagslivet hemma.

 • Nej, för hushåll kan vi tyvärr inte göra några undantag. I nuläget finns det möjlighet att vattna sparsamt under tider som inte omfattas av bevattningsförbudet. Försök även att spara regnvatten och använda där det är möjligt.

 • Nej, men vi rekommenderar ändå att du är sparsam med vattnet.

 • Trelleborgs kommun hämtar vattnet som vi bevattnar med från en borra (brunn) som inte är kopplad till vattenverket. De enda gräsytor som bevattnas är små ytor i rondeller. Dessa bevattnas nattetid med automatbevattning.

  Vi håller oss således helt till förbudet.

Teknisk serviceförvaltning