Avgiftsnivåer för maxtaxan i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2024

Här hittar du information om avgiftsnivåer för maxtaxan i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Högsta avgift i förskola/pedagogisk omsorg är för:

  • barn nr 1: 3 % av hushållets totala bruttoinkomst – dock högst 1 688 kronor per månad
  • barn nr 2: 2 % av hushållets totala bruttoinkomst – dock högst 1 125 kronor per månad
  • barn nr 3: 1 % av hushållets totala bruttoinkomst – dock högst 563 kronor per månad
  • barn nr 4: ingen avgift

Högsta avgift i fritidshem är för:

  • barn nr 1: 2 % av hushållets totala bruttoinkomst – dock högst 1 125 kronor per månad
  • barn nr 2: 1 % av hushållets totala bruttoinkomst – dock högst 563 kronor per månad
  • barn nr 3: 1 % av hushållets totala bruttoinkomst – dock högst 563 kronor per månad
  • barn nr 4: ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Barn 1-2 år

Avgift enligt maxtaxa

Barn 3-5 år

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har man rätt till en avgiftsfri förskoleverksamhet (allmän förskola) som omfattar 15 timmar per vecka under skolans läsår. Kontakta förskolan eller förskoleadministrationen om du vill ändra till allmän förskola.

De vårdnadshavare som har behov av plats utifrån förvärvsarbete/studier får en avgiftsreducering på maxtaxan med 20 procent från och med höstterminen det år barnet fyller tre. Vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande kan välja allmän förskola eller betalande plats.

Avgiften beräknas utifrån hushållets totala bruttoinkomst. Överstiger hushållets inkomst 56 250 kronor per månad (2024) betalas avgift enligt maxtaxa. Avgift erläggs för 12 månader per år. Avgiften debiteras i efterhand.

Månadsavgiftens storlek beror på hushållets totala bruttoinkomst samt antal barn i verksamheten. Med hushåll avses ensamstående, makar och sambo som är folkbokförda på samma adress.

Kontroll av inkomst kan komma att ske gentemot Skatteverket. Om hushållet debiterats utifrån en felaktig inkomstuppgift kan efterdebitering eller återbetalning ske upp till tre år efter den månad ändringen avser. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar att om inkomstuppgifterna inte överensstämmer med lämnade uppgifter ska avgiften justeras retroaktivt.

Vid nyplacering ska inkomst och överenskommelse om vistelsetid lämnas senast när barnet börjar. Debitering sker från första placeringsdagen.

För att avgiften ska bli korrekt är det viktigt att alltid ha en aktuell inkomst registrerad. Detta gör du via kommunens e-tjänster.

Du måste även uppdatera din ändrade familjesituation, exempelvis separation eller nytt samboskap. Detta gör du via e-post till avgiftskontroll.bildning@trelleborg.se.

Högsta avgift kommer att debiteras tills inkomstuppgifter registreras via e-tjänst.

E-tjänst (självbetjäningssidor)

Avgiftsändring kan endast göras vid månadsskifte.

Bildningsförvaltningen