Retroaktiv avgiftskontroll för förskola och fritidshem

Trelleborgs kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, enligt den taxa som gäller.

Retroaktiv avgiftskontroll för inkomstår 2021 genomförs under september 2023.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden till kommunen så att förskole- och fritidshemsavgiften för hushållet blir rätt. Avgiften grundas på hushållets totala inkomst före skatt.

Årlig retroaktiv avgiftskontroll

Trelleborgs kommun genomför varje år en avgiftskontroll för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning eftersom inkomstuppgifter från Skatteverket finns tillgängliga för bildningsförvaltningen att hämta först vid årsskiftet efter det år som gäller; till exempel kan uppgifterna för inkomståret 2021 tidigast hämtas i början av 2023. Taxan grundas på hushållets totala bruttoinkomst före skatt dividerat med 12 månader oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Med bruttoinkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster.

I den retroaktiva avgiftskontrollen ingår också kontroll av familjeförhållanden samt eventuella felaktigheter i placeringsunderlaget avseende taxekategori.

Exempel: Den inkomst som vårdnadshavarna har lämnat till kommunen för 2021 jämförs med Skatteverkets uppgifter för samma år. Utifrån resultatet av jämförelsen får vårdnadshavarna ett återkrav eller en utbetalning. Avgiftskontrollen säkerställer att alla betalar rätt avgift för sin förskole- och/eller fritidshemsplacering.

Har du betalat för låg avgift?

Om avgiftskontrollen visar att hushållet har betalat för låg avgift kommer hushållet/vårdnadshavarna att få en faktura på mellanskillnaden. Fakturan ska betalas enligt förfallodatum på fakturan. Om fakturan inte betalas och anstånd med betalningen inte beviljats hanteras fakturan enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande.

Om hushållet/vårdnadshavarna inte kan betala fakturan senast på förfallodagen, kan man ansöka om anstånd.

Fakturering

Faktureringen kommer att ske under i september 2023. Fakturan skickas till den person i hushållet som står som räkningsmottagare.

Räkningsmottagare och inkomstgrundare för placeringen har gemensamt betalningsansvar men det är den som står som räkningsmottagare på placeringen under kontrollåret som kommer att bli fakturerad.

Bildningsförvaltningen fakturerar bara räkningsmottagaren och fördelar inte avgiften på flera personer. Om vårdnadshavarna har separerat efter kontrollåret ansvarar de tillsammans för att dela betalningen mellan sig.

Trelleborgs kommun kommer inte stänga av några barn från förskola eller fritidshem på grund av obetalda fakturor från avgiftskontrollen. Efter en påminnelse kommer fakturan gå vidare till inkasso.

Minimibelopp för fakturering

Om återkravet understiger 500 kronor på årsbasis kommer återkravet inte att faktureras.

Har du betalat för hög avgift?

Om avgiftskontrollen visar att hushållet/vårdnadshavarna har betalat för hög avgift kommer bildningsförvaltningen att betala tillbaka mellanskillnaden. Innan återbetalningen görs kommer andra eventuella skulder som hushållet/vårdnadshavarna har till kommunen att regleras.

Önskar du återbetalning till ditt bankkonto så behöver du logga in i e-tjänsteportalen för att lämna dina kontouppgifter.

Lämna kontouppgifter – kunder

Frågor om retroaktiv avgiftskontroll

Bildningsförvaltningen