Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Hälso- och sjukvården som erbjuds inom kommunens vård och omsorg ska bedrivas på ett patientsäkert sätt och med god kvalitet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det övergripande ansvaret.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska. MAS ansvarar bland annat för att:

  • se till att det finns riktlinjer för hur vården ska bedrivas och rutiner för läkemedelshantering och dokumentation samt att de följs upp och är kända i verksamheten
  • patienten får den vård och behandling som läkare ordinerat
  • det finns rutiner om avvikelser och anmälan om skador (Lex Maria)

Patientsäkerhet

MAS följer också upp och kontrollerar vad som händer i verksamheten och redovisar detta till socialnämnden. Varje år upprättas en patientsäkerhetsberättelse som visar hur arbetet gått det senaste året.

Lex Maria

MAS ansvarar också för Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en vårdtagare, i samband med vård eller behandling, drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada, vårdbrist eller sjukdom.

Om du har synpunkter

Om du har synpunkter eller undrar något över den kommunala hälso- och sjukvården är du välkommen att kontakta oss via kontaktcenter.

Du kan också vända dig till Patientnämnden.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Socialförvaltningen

Mobilnummer
0708-81 74 56

Adress

Trelleborgs kommun
Box 63, 231 32 Trelleborg

Socialförvaltningen