Vattenanalyser

Från och med 2015 utför Sydvästra Skånes Vattenråd provtagningen av vattenkvaliteten i Vellinge, Trelleborgs och Skurups vattendrag. Vattnets fysikaliska och kemiska faktorer, metallinnehåll och mängd och sammansättning av kiselalger analyseras regelbundet. Resultaten av vattenanalyserna framgår av filerna nedan och provtagarens kommentarer för varje månad finns att läsa i listan här under.

Vattenproverna tas olika ofta beroende på hur stort vattendraget är. De största vattendragen analyseras för fysikaliska och kemiska faktorer varje månad medan de mindre analyseras varannan månad. Metaller analyseras fyra gånger om året, utom i Skivarpsån vid Tånebro  där metaller analyseras varannan månad. Kiselalger analyseras vart tredje år.

Resultaten rapporteras vidare till SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) som är datavärd för den nationella miljöövervakningen av kemiska och biologiska data i sjöar och vattendrag. På deras webbplats kan du ta del av längre mätserier.

SLUs webbplats

Kommentarer till vattenanalyserna 2024

 • Vid provtagningstillfället var det medelhög till hög vattenföring i vattendragen.

  Fosforhalterna var allmänt extremt höga men de var mycket höga i Gessiebäcken. Detta kan kopplas till starkt grumligt vatten i alla provpunkter, vilket tyder på erosionspåverkan.

  Kvävehalterna var extremt höga i alla provtagna provpunkter med undantag för Dybäcksån där det var mycket höga halter. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve.

  Vattnet var syrerikt i alla provtagna vattendragen.

 • Vid provtagningstillfället var det medelhög till hög vattenföring i vattendragen.

  Fosforhalterna var allmänt mycket höga men de var extremt höga i Bredvägsbäcken och Tullstorpsån samt i Vellingebäcken där de var höga. De mycket höga till extremt höga fosforhalterna kan kopplas till betydligt till starkt grumligt vatten, vilket tyder på erosionspåverkan.

  Kvävehalterna var extremt höga i alla provtagna provpunkter med undantag för Skivarpsån Tånemölla, Dybäcksån och Bredvägsbäcken där det var mycket höga halter. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve.

  Vattnet var syrerikt i alla provtagna vattendragen.

  Det var måttligt höga kopparhalter i Bredvägsbäcken i februari.

 • Vid provtagningstillfället var det medelhög vattenföring i vattendragen.

  Fosforhalterna var mycket höga till extremt höga. De var extremt höga i Albäcksån, Dalköpingeån och Tullstorpsån. De mycket höga till extremt höga fosforhalterna kan kopplas till betydligt till starkt grumligt vatten, vilket tyder på erosionspåverkan.

  Kvävehalterna var mycket höga till extremt höga i provpunkterna. De var extremt höga i Albäcksån, Dalköpingeån och Gessiebäcken. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve.

  Vattnet var syrerikt i alla provtagna vattendragen.

 • Vid provtagningstillfället var det medelhög vattenföring i vattendragen.

  Fosforhalterna var höga till mycket höga, men de var extremt höga i Bredvägsbäcken och Hammarbäcken. Det var generellt betydligt grumligt vatten men det var starkt grumligt i Tullstorpsån.

  Kvävehalterna var mycket höga till extremt höga i provpunkterna. De var extremt höga i bland annat Fredshögsbäcken, Bernstorpsbäcken, Gislövsån, Äspöån och Hammarbäcken. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve.

  Det var som tidigare starkt färgat vatten och mycket hög halt av organiskt material i Bredvägsbäcken.

  Vattnet var syrerikt i alla provtagna vattendragen.

  Det var måttligt höga halter av koppar i Bredvägsbäcken.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Relaterade sidor