Vattenanalyser

Från och med 2015 utför Sydvästra Skånes Vattenråd provtagningen av vattenkvaliteten i Vellinge, Trelleborgs och Skurups vattendrag. Vattnets fysikaliska och kemiska faktorer, metallinnehåll och mängd och sammansättning av kiselalger analyseras regelbundet. Resultaten av vattenanalyserna framgår av filerna nedan och provtagarens kommentarer för varje månad finns att läsa i listan här under.

Vattenproverna tas olika ofta beroende på hur stort vattendraget är. De största vattendragen analyseras för fysikaliska och kemiska faktorer varje månad medan de mindre analyseras varannan månad. Metaller analyseras fyra gånger om året, utom i Skivarpsån vid Tånebro  där metaller analyseras varannan månad. Kiselalger analyseras vart tredje år.

Resultaten rapporteras vidare till SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) som är datavärd för den nationella miljöövervakningen av kemiska och biologiska data i sjöar och vattendrag. På deras webbplats kan du ta del av längre mätserier.

SLUs webbplats

Kommentarer till vattenanalyserna 2023

 • Vid provtagningstillfället var det hög vattenföring i vattendragen.

  Fosforhalterna var allmänt extremt höga men de var mycket höga i Albäcksån och Gessiebäcken. Detta kan kopplas till starkt grumligt vatten i alla provpunkter undantaget Albäcksån där det var betydligt grumligt, vilket tyder på erosionspåverkan.

  Kvävehalterna var extremt höga i alla provtagna provpunkter. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve.

  Vattnet var syrerikt i alla provtagna vattendragen.

 • Vid provtagningstillfället var det medelhög eller hög vattenföring i vattendragen.

  Fosforhalterna var allmänt mycket höga men de var extremt höga i Bredvägsbäcken, Hammarbäcken, Ståstorpsån, Tullstorpsån och Vemmenhögsån. Detta kan kopplas till starkt grumligt vatten i Ståstorpsån, Tullstorpsån och Vemmenhögsån, vilket tyder på erosionspåverkan. I övriga provpunkter var vattnet allmänt betydligt till starkt grumligt.

  Kvävehalterna var extremt höga i alla provtagna provpunkter undantaget mycket höga halter i Bredvägsbäcken. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve, även i Bredvägsbäcken.

  Som vanligt starkt färgat vatten och mycket höga halter av organiskt material i Bredvägsbäcken.

  Vattnet var syrerikt i alla provtagna vattendragen.

  Måttligt höga halter av koppar i Bredvägsbäcken och Ståstorpsån.

 • Vid provtagningstillfället var det medelhög eller medel till hög vattenföring i vattendragen.

  Fosforhalterna var allmänt mycket höga men de var höga i Gessiebäcken. Detta kan kopplas till starkt grumligt vatten i Dybäcksån, Tullstorpsån och Skivarpsån mynningen, vilket tyder på erosionspåverkan. I övriga provpunkter var vattnet allmänt betydligt grumligt.

  Kvävehalterna var extremt höga i alla provtagna provpunkter. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve.

  Vattnet var syrerikt i alla provtagna vattendragen.

 • Vid provtagningstillfället var det medelhög vattenföring i vattendragen men i  Äspöån var det medel till hög vattenföring.

  Fosforhalterna var allmänt höga men de var extremt höga i Bredvägsbäcken samt mycket höga i Hammarbäcken, Skivarpsån mynning och Vemmenhögsån. Detta kan kopplas till betydligt grumligt vatten i Bredvägsbäcken, Vemmenhögsån och Skivarpsån mynningen, vilket tyder på erosionspåverkan. I övriga provpunkter var vattnet måttligt till betydligt grumligt. I Bredvägsbäcken var det som vanligt starkt färgat vatten och mycket hög halt av organiskt material (analyserat som TOC).

  Kvävehalterna var extremt höga i huvuddelen av de provtagna provpunkterna men det var mycket höga halter i Bredvägsbäcken, Dybäcksån och båda provpunkterna i Skivarpsån. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve.

  Vattnet var syrerikt i alla provtagna vattendragen.

  Det var måttligt höga halter av koppar i Bredvägsbäcken.

 • Vid provtagningstillfället var det medelhög vattenföring i vattendragen.

  Fosforhalterna var allmänt mycket höga men de var höga i Dybäcksån samt måttligt höga i Gessiebäcken. Vattnet var svagt till betydligt grumligt, inga tecken på erosionspåverkan.

  Kvävehalterna var mycket höga till extremt höga i provpunkterna. De var extremt höga i Albäcksån, Dalköpingeån och Gessiebäcken. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve.

  Vattnet var syrerikt i alla provtagna vattendragen.

 • Vid provtagningstillfället var det låg vattenföring i vattendragen med undantag för Skivarpsån mynningen där den var låg till medelhög.

  Fosforhalterna var allmänt mycket höga eller extremt höga. De var extremt höga i Hamamrbäcken, Albäcksån, Ståstorpsån, Skivarpsån Mynningen och Bredvägsbäcken.

  Kvävehalterna var mycket höga till extremt höga i provpunkterna. De var extremt höga i Dalköpingeån, Fredshögsbäcken, Gislövsån, Hammarbäcken och Äspöån. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve utom i Ståstorpsån där det bestod av organiskt kväve och ammoniumkväve (höga halter).

  Starkt färgat vatten och mycket höga halter av organiskt material (analyserat som TOC) i Bredvägsbäcken.

  Vattnet var syrerikt i huvuddelen av de provtagna vattendragen men det var syrefattigt tillstånd i Ståstorpsån, svagt syretillstånd i Fredshögsbäcken samt måttligt syrerikt i Albäcksån, Hammarbäcken, Skivarpsån Mynningen och Tullstorpsån. I Fredshögsbäcken och Ståstorpsån kan de låga syrehalterna kopplas till låg vattenföring och att vattnet var stillastående vid provpunkterna. Detta har i sin tur bidragit till förhöjda halter av ammoniumkväve. I Ståstorpsån så kan det även vara en viss påverkan från Flaningen pga förhöjd konduktivitet.

 • Vid provtagningstillfället var det medelhög vattenföring i vattendragen med undantag för i Gessiebäcken där den var låg.

  Fosforhalterna var allmänt mycket höga eller extremt höga. De var extremt höga i Albäcksån och Skivarpsån Mynningen.

  Kvävehalterna var mycket höga till extremt höga i provpunkterna. De var extremt höga i Dalköpingeån och Gessiebäcken. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve.

  Vattnet var syrerikt i huvuddelen av de provtagna vattendragen men det var syrefattigt tillstånd i Albäcksån och måttligt syrerikt i Skivarpsån Mynningen. I Albäcksån var det samtidigt lägre ledningsförmåga än vanligt samt lägre halt av organiskt material och alkalinitet samt måttligt höga halter av ammoniumkväve.

 • Vid provtagningstillfället var det medelhög vattenföring i vattendragen med undantag för i Vemmenhögsån där den var hög samt i Bredvägsbäcken, Tullstorpsån och Skivarpsån Tånemölla där den var medelhög till hög.

  Fosforhalterna var allmänt mycket höga eller extremt höga. De var extremt höga i Bredvägsbäcken, Dybäcksån, Hammarbäcken, Ståstorpsån, Tullstorpsån, Vemmenhögsån, Äspöån och båda provpunkterna i Skivarpsån. I Dybäcksån var det ovanligt höga halter. År 2004 och 2014 var det ungefär lika höga halter. Starkt grumligt vatten i Tullstorpsån och starkt färgat vatten indikerar erosionspåverkan. Även i Bredvägsbäcken var det starkt färgat vatten.

  Kvävehalterna var allmänt mycket höga till extremt höga i provpunkterna. De var extremt höga i Albäcksån, Bernstorpsbäcken, Dalköpingeån, Fredshögsbäcken, Gessiebäcken, Gislövsån, Hammarbäcken, Vemmenhögsån och Äspöån. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve.

  Vattnet var syrerikt i huvuddelen av de provtagna vattendragen men det var svagt syretillstånd i Fredshögsbäcken och måttligt syrerikt i Hammarbäcken och Albäcksån.

  Det var måttligt höga halter av koppar i Bredvägsbäcken, båda provpunkterna i Skivarpsån, Tullstorpsån och Ståstorpsån.

 • Vid provtagningstillfället var det medelhög vattenföring i vattendragen med undantag för i Gessiebäcken där den var låg till medelhög.

  Fosforhalterna var allmänt mycket höga eller extremt höga. De var extremt höga i Tullstorpsån, Dybäcksån och Skivarpsån mynningen. Betydligt grumligt vatten i Tullstorpsån och Skivarpsån indikerar erosionspåverkan.

  Kvävehalterna var allmänt mycket höga i provpunkterna. De var dock extremt höga i Dalköpingeån. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve i alla provpunkter men i Albäcksån var det även stor andel ammoniumkväve, motsvarande höga halter.

  Vattnet var syrerikt i huvuddelen av de provtagna vattendragen men det var svagt syretillstånd i Albäcksån.

 • Vid provtagningstillfället var det låg-medelhög till medelhög-hög vattenföring i vattendragen med undantag för i Albäcksån och Bredvägsbäcken där den var hög.

  Fosforhalterna var allmänt extremt höga. De var mycket höga i Bernstorpsbäcken, Dalköpingeån och Gislövsbäcken samt måttligt höga halter i Hammarbäcken. Betydligt grumligt vatten i Gessiebäcken tillsammans med extremt höga fosforhalter indikerar erosionspåverkan. I övrigt var det allmänt betydligt grumligt, vilket även indikerar erosionspåverkan.

  Kvävehalterna var allmänt mycket höga i provpunkterna. De var dock extremt höga i Dalköpingeån, Gislövsån, Hammarbäcken och Äspöån. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve i alla provpunkter men i Ståstorpsån förekom det främst som organiskt kväve medan i Bredvägsbäcken var det cirka 50 procent av organiskt kväve. I Fredshögsbäcken var det hög konduktivitet, måttligt höga halter av ammoniumkväve samt lägre pH-värde och alkalinitet, vilket indikerar att saltvatten trängt upp i vattendraget.

  Vattnet var syrerikt i huvuddelen av de provtagna vattendragen men det var syrefattigt tillstånd i Fredshögsbäcken och måttligt syrerikt i Albäcksån.

  Det var måttligt höga halter av zink i Skivarpsån Tånemölla och mynningen samt måttligt höga kopparhalter i Bredvägsbäcken

 • Vid provtagningstillfället var det medelhög-hög till hög vattenföring i vattendragen.

  Fosforhalterna var allmänt extremt höga. De var mycket höga i Gessiebäcken, Dybäcksån och Albäcksån. Det var allmänt måttligt till betydligt grumligt vatten men  i Skivarpsån mynningen och Tullstorpsån så var det starkt grumligt, vilket indikerar erosionspåverkan.

  Kvävehalterna var extremt höga i alla provpunkterna. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve i alla provpunkter men i Dybäcksån förekom det främst som organiskt kväve.

  Vattnet var syrerikt i alla de provtagna vattendragen. Syremätare saknades vid provtagningstillfället varför syre togs fram med hjälp av winklermetoden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Relaterade sidor