Vattenanalyser

Från och med 2015 utför Sydvästra Skånes Vattenråd provtagningen av vattenkvaliteten i Vellinge, Trelleborgs och Skurups vattendrag. Vattnets fysikaliska och kemiska faktorer, metallinnehåll och mängd och sammansättning av kiselalger analyseras regelbundet. Resultaten av vattenanalyserna framgår av filerna nedan och provtagarens kommentarer för varje månad finns att läsa i listan här under.

Vattenproverna tas olika ofta beroende på hur stort vattendraget är. De största vattendragen analyseras för fysikaliska och kemiska faktorer varje månad medan de mindre analyseras varannan månad. Metaller analyseras fyra gånger om året, utom i Skivarpsån vid Tånebro  där metaller analyseras varannan månad. Kiselalger analyseras vart tredje år.

Resultaten rapporteras vidare till SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) som är datavärd för den nationella miljöövervakningen av kemiska och biologiska data i sjöar och vattendrag. På deras webbplats kan du ta del av längre mätserier.

SLUs webbplats

Kommentarer till vattenanalyserna 2022

 • Vid provtagningstillfället var det främst medelhög vattenföring i vattendragen men den var hög i Dalköpingeån.

  Fosforhalterna var extremt höga i huvuddelen av vattendragen men det var mycket höga halter i Albäcksån och Gessiebäcken. Under denna provtagning var det starkt grumligt vatten i Dybäcksån, Skivarpsån mynningen och Tullstorpsån. Det kan kopplas till de extremt höga fosforhalterna.

  Kvävehalterna var extremt höga i alla vattendragen. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve.

  Vattnet var syrerikt i alla vattendragen.

 • Vid provtagningstillfället var det främst medelhög vattenföring i vattendragen men den var låg i Bredvägsbäcken.

  Fosforhalterna var mycket höga i huvuddelen av vattendragen men det var extremt höga halter i Bredvägsbäcken, Tullstorpsån, Dybäcksån och Skivarpsån mynningen. Under denna provtagning var det även starkt grumligt vatten i dessa provpunkter, vilket kan kopplas till de extremt höga fosforhalterna. Även i Ståstorpsån, Dalköpingeån, Vemmenhögsån och Skivarpsån Tånemölla var det starkt grumligt.

  Kvävehalterna var extremt höga i alla vattendragen med undantag för Bredvägsbäcken där de var mycket höga. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve, även i Bredvägsbäcken.

  Starkt färgat vatten och mycket hög halt av organiskt material (analyserat som TOC) var det i Bredvägsbäcken.

  Vattnet var syrerikt i alla vattendragen.

  Måttligt höga halter av koppar förekom i Bredvägsbäcken samt måttligt höga halter av bly i Skivarpsån Tånemölla.

 • Vid provtagningstillfället var det medelhög vattenföring i alla de provtagna vattendragen.

  Fosforhalterna var mycket höga till extremt hög. Det var extremt höga halter i Dalköpingeån, Tullstorpsån och Dybäcksån. Under denna provtagning var det även starkt grumligt vatten i dessa provpunkter, vilket kan kopplas till de extremt höga fosforhalterna. Även i Albäcksån och Skivarpsåns mynning var det starkt grumligt.

  Kvävehalterna var extremt höga i alla vattendragen med undantag för Dybäcksån där de var mycket höga. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve.

  Vattnet var syrerikt i alla vattendragen.

 • Vid provtagningstillfället var det medelhög vattenföring i alla de provtagna vattendragen.

  Fosforhalterna var höga till mycket höga. Det var extremt höga halter endast i Bredvägsbäcken.  Starkt färgat vatten och mycket hög halt organiskt material (analyserat som TOC) var det i Bredvägsbäcken.

  Kvävehalterna var extremt höga i alla vattendragen med undantag för Bredvägsbäcken och Dybäcksån där de var mycket höga. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve. Det var höga ammoniumkvävehalter i Skivarpsån vid Tånemölla.

  Vattnet var syrerikt i alla vattendragen.

  Det var måttligt höga halter av koppar i Bredvägsbäcken samt mycket höga halter av zink i Skivarpsån vid Tånemölla. Endast vid ett tillfälle (augusti 1990) har lika höga zinkhalter uppmätts. Troligtvis är det kopplat till grundvattnet.

 • Vid provtagningstillfället var det medelhög vattenföring i alla de provtagna vattendragen.

  Fosforhalterna var allmänt mycket hög. Det var extremt höga halter endast i Skivarpsån Mynningen och höga halter i Gessiebäcken.

  Även kvävehalterna var mycket höga i alla vattendragen med undantag för Dalköpingeån där de var extremt höga. Kvävet förekom i huvudsak som nitrat- och nitritkväve.

  Vattnet var syrerikt i alla vattendragen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Relaterade sidor