Bongska naturmarken

Under sensommaren 2020 anlade vattenrådet tre våtmarker på Bongska naturmarken i Skurups kommun.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Den större av våtmarkerna gjordes för att rena vattnet i Skivarpsån och de två mindre grund- och ytvattenförsedda dammarna hoppas vi ska fungera som lekplatser för groddjur i området.

I samband med projektet lade vi märke till att det fanns en stor utvecklingspotential och ansökte därför om projektstöd inom lokalt ledd utveckling för en upprustning av området. Stödet beviljades i november 2020 och projektet syftar till att tillgängliggöra och informera om de ekosystemtjänster och biologiska värden som Bongska naturmarken i Skurups kommun har, och bidra till att skapa en välkomnande tätortsnära rekreationsyta.

Vi kommer att ersätta trasiga stättor med självstängande grindar, inventera rosor och ta fram en skötselplan för dessa, ersätta ett trasigt bänkbord, placera ut fågel- och fladdermusholkar för olika arter samt sätta upp två informationsskyltar till allmänheten.

Leader-projekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen