Skivarpsån, vattenvårdsåtgärder i norra delen

Sydvästra Skånes Vattenråd har under perioden 2017–2022 genomfört vattendialogmöten, hydraulisk utredning av dagvattnet från Skurups tätort via Hyltebergadiket och vattenvårdsåtgärder i Skivarpsån.

Projektet har finansierats med LONA medel. Totalt har sju hektar våtmarksyta anlagts inom projektet varav merparten anlagts i norra delen av Skivarpsån. Projektet har bidragit till att cirka ett ton kväve och 76 kilo fosfor kan fångas i våtmarkerna årligen. Genom att leda av vatten till våtmarkerna hålls vatten kvar i landskapet. En uppskattning av hur mycket vatten som våtmarkerna kan hålla i landskapet är cirka 33 500 kubikmeter.