Mellan-Grevie, våtmark

Sydvästra Skånes Vattenråd har tillsammans med markägare anlagt en våtmark mitt i jordbrukslandskapet i Gessiebäckens avrinningsområde.

En våtmark som försörjs med vatten från ett kulverterat dike har anlagts mitt i ett väldränerat jordbrukslandskap. Vatten pumpas in till våtmarken med en pump som är ansluten till solceller. Våtmarken kan delvis användas för bevattning där uttagsröret är installerat på en nivå som säkerställer att våtmarken inte töms. Våtmarksområdet uppgå till cirka tre hektar. Våtmarken kommer ha god nytta för näringsreduktion och biologisk mångfald.