Bildningsförvaltningen

Den kommunala barn- och utbildningsverksamheten i Trelleborg organiseras inom bildningsförvaltningen som ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Ansvaret omfattar också elevhälsa, modersmålsundervisning och måltidsservice. Utöver det har bildningsförvaltningen också tillsynsansvar för fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt rätt till insyn i fristående skolor; såväl grundskolor som gymnasieskolor.

Bildningsnämnden har det övergripande politiska ansvaret för bildningsförvaltningens verksamheter. Det är bildningsnämndens ansvar att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet. Ett av bildningsnämndens viktigaste uppdrag är att eleverna når målen enligt nationella och kommunala styrdokument.

Bildningsförvaltningen är den största förvaltningen i Trelleborgs kommun med över 1 400 medarbetare anställda i förvaltningens olika verksamheter och på centrala bildningsförvaltningen. Inom barn- och utbildningsverksamheterna i Trelleborg finns cirka 9000 barn och ungdomar.

Den centrala bildningsförvaltningen består av förvaltningschef och stab som ansvarar för övergripande ledning, styrning och uppföljning av verksamheten. Centralt finns också stödfunktioner för ekonomi, personalfrågor, IT, administration, måltidsservice, kommunikation, handläggning/juridik, skolskjuts, studie- och yrkesvägledning och gymnasieantagning.

Mycket av förvaltningens arbete sker i nära samarbete med andra förvaltningar i kommunen, kringliggande kommuner och externa aktörer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!