Socialförvaltningen

Trelleborgs socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet, och förvaltningens verksamheter ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Socialförvaltningens verksamhet ansvarar för tre huvudområden: vård och omsorg, funktionsstöd (LSS – lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade) och individ- och familjeomsorg.

  • Funktionsstöd kan erbjuda personlig assistans, ledsagning, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn före och efter skoltid för ungdom, gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet.
  • Individ- och familjeomsorgen kan ge råd och stöd om psykisk ohälsa, frågor som rör livssituationen för barn och ungdomar, relationsproblem, eller problem med alkohol eller narkotika.
  • Vård och omsorg erbjuder stöd och hjälp i form av hemvård, hemsjukvård, rehabilitering, hjälpmedel, särskilt boende, dagverksamheter och stöd till anhöriga.