Bildningsförvaltningen

Den kommunala barn- och utbildningsverksamheten i Trelleborg organiseras inom bildningsförvaltningen som ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Ansvaret omfattar också elevhälsa, modersmålsundervisning och måltidsservice. Utöver det har bildningsförvaltningen tillsynsansvar för fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt rätt till insyn i fristående skolor; såväl grundskolor som gymnasieskolor.

Inom barn- och utbildningsverksamheterna i Trelleborg finns cirka 9600 barn och ungdomar. Bildningsförvaltningen är den största förvaltningen i Trelleborgs kommun med över 1 400 medarbetare anställda i förvaltningens olika verksamheter och på centrala bildningsförvaltningen.

Bildningsförvaltningen består centralt av förvaltningschef och stab som ansvarar för övergripande ledning, styrning och uppföljning av verksamheten. Den centrala förvaltningen har också stödfunktioner för ekonomi, personalfrågor, IT, administration, måltidsservice, kommunikation, handläggning/juridik, skolskjuts, studie- och yrkesvägledning och gymnasieantagning.

Mycket av förvaltningens arbete sker i nära samarbete med andra förvaltningar i kommunen, kringliggande kommuner och externa aktörer.

Bildningsförvaltningen