Bildningsförvaltningen

Den kommunala barn- och utbildningsverksamheten i Trelleborg organiseras inom bildningsförvaltningen som ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Ansvaret omfattar också elevhälsa, modersmålsundervisning och måltidsservice. Utöver det har bildningsförvaltningen tillsynsansvar för fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt rätt till insyn i fristående skolor; såväl grundskolor som gymnasieskolor.

Inom barn- och utbildningsverksamheterna i Trelleborg finns cirka 9600 barn och ungdomar. Bildningsförvaltningen är den största förvaltningen i Trelleborgs kommun med över 1 400 medarbetare anställda i förvaltningens olika verksamheter och på förvaltningskontoret.

Bildningsförvaltningen består centralt av förvaltningschef och stab som ansvarar för övergripande ledning, styrning och uppföljning av verksamheten. Den centrala förvaltningen har också stödfunktioner för ekonomi, personalfrågor, IT, administration, måltidsservice, handläggning/juridik, skolskjuts, studie- och yrkesvägledning samt gymnasieantagning.

Mycket av förvaltningens arbete sker i nära samarbete med andra förvaltningar i kommunen, kringliggande kommuner och externa aktörer.

Bildningsförvaltningens vision

”Trelleborg – en skolkommun att räkna med.
Mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar. ”

Bildningsförvaltningens vision innebär att:

  • Trelleborgs skolor leder skolutveckling genom strategisk kompetensutveckling för passionerade och skickliga medarbetare.
  • Trelleborgs skolor leds av ett nära ledarskap präglat av öppenhet, respekt och ansvar.
  • Trelleborgs skolor har rätt utformade lärmiljöer, ute och inne, med en ändamålsenlig organisation för alla – såväl stora som små.
  • Trelleborgs skolor har en stabil ekonomi genom samsyn och kloka prioriteringar.

Bildningsförvaltningen