Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens planering, framtida byggande och miljö-, hälsoskydd samt naturvård i ett brett perspektiv.

Förvaltningen är organiserad i fem avdelningar: Planavdelningen, avdelningen för geodata, bygglovsavdelningen, miljöavdelningen samt räddningstjänsten.

  • Planavdelningen arbetar med översikts- och detaljplanläggning och med olika samhällsbyggnadsprojekt.
  • Geodata är kommunens samlade resurs för GIS (geografiskt informationssystem), mät- och kartverksamhet samt lantmäterifrågor. Avdelningen har också ansvar för adressättning och lägenhetsnumrering.
  • Bygglovsavdelningen arbetar med såväl frågor av ren myndighetskaraktär som med råd och upplysningar till allmänheten. De arbetar med bygglovsfrågor, samråd och inspektion av byggen.
  • Miljöavdelningen ägnar sig åt myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Det innebär bland annat övervakning och skydd av miljön i Trelleborgs kommun, tillsyn av miljöfarlig verksamhet, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor.
  • Räddningstjänsten Trelleborg arbetar för att minska samhällets risker genom att skydda och rädda liv, egendom och miljö.

Samhällsbyggnadsförvaltningen