Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens planering, framtida byggande och miljö-, hälsoskydd samt naturvård i ett brett perspektiv.

Förvaltningen är organiserad i fyra avdelningar: Planavdelningen, avdelningen för bygg, mät & karta, miljöavdelningen samt räddningstjänsten.

  • Planavdelningen arbetar med översikts- och detaljplanläggning och med olika samhällsbyggnadsprojekt.
  • Avdelningen för bygg, mät & karta arbetar med såväl frågor av rent myndighetskaraktär som med råd och upplysningar till allmänheten. De arbetar med bygglovsfrågor, samråd och inspektion av byggen. Avdelningen också är kommunens samlade resurs för mät- och kartverksamhet samt lantmäterifrågor.
  • Miljöavdelningen ägnar sig åt myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Det innebär bland annat övervakning och skydd av miljön i Trelleborgs kommun, tillsyn av miljöfarlig verksamhet, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor.
  • Räddningstjänsten Trelleborg arbetar för att minska samhällets risker genom att skydda och rädda liv, egendom och miljö.

Samhällsbyggnadsförvaltningen