Tekniska serviceförvaltningen

Tekniska serviceförvaltningen har ansvaret för allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppshantering samt drift och underhåll av kommunens byggnader och anläggningar.

Förvaltningen erbjuder också intern service åt övriga förvaltningar i Trelleborgs kommun, som lokalförsörjning, IT och lokalvård, och stöttning i digitaliseringsfrågor.

Tekniska serviceförvaltningen är organiserad i fem avdelningar:

  • Stadsmiljöavdelningen ansvarar för drift och underhåll av gator och torg, övriga allmänna platser, trafiksäkerhetsfrågor, salutorg, parkeringsövervakning, kommunens småbåtshamnar, bidrag till enskilda vägar och kommunens gatubelysning. Vidare ansvaras för skötsel, förvaltning och nyanläggning av parkmark, lekplatser och utrustning i den gröna miljön, samt skötsel och tillsyn av kommunens naturområden. I stadsmiljöavdelningen ligger också ansvaret för teknisk projektering vid utvecklande av kommunen, samt planering och genomförande av projekt inom tekniska serviceförvaltningen.
  • Trelleborg Kretslopp och vatten ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten och omhändertagande och behandling av kommunens avloppsvatten. I detta ingår utveckling, drift och underhåll av kommunens vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, vattenledningar och avloppsledningar. Avdelningen hämtar också hushållsavfall, vitvaror, trädgårds- och grovavfall samt slam från enskilda avlopp. Till detta kommer driften av kommunens återvinningscentraler, återvinningsstationer och miljöstationer samt kommunikation med skolor och hushåll.
  • Digitaliserings och IT- avdelningen, förkortat DIT, ansvarar för telefoniservice, IT och digitalisering för kommunens interna funktioner. Avdelningen har hand om inköp, administration, drift och underhåll av kommunens nätverk, servrar och arbetsplatsdatorer, samt fast och mobil telefoni med tillhörande system. Avdelningen är systemförvaltare för kommunens gemensamma system för ekonomi, HR, e-tjänster och automatisering. IT-avdelningen är också teknisk konsult och stöd vid större IT-projekt och utveckling av befintliga system.
  • Avdelningen för internservice erbjuder lokalvård och andra arbetsplatsanknutna tjänster för kommunens förvaltningar och verksamhetslokaler. Inom avdelningens ansvar ryms även intern postservice, kontorsservice samt fordons- och verkstadsservice. Här återfinns också kommunens fordons- och cykelpooler, kommunens drivmedelscentral samt intern varudistribution som samordnar och distribuerar leveranser av mat och materiel till de kommunala verksamheterna.
  • Fastighetsavdelningen ansvarar för lokalförsörjning till kommunens verksamheter samt utveckling, samordning och genomförande av kommunens ny-, om- och tillbyggnadsverksamhet. Avdelningen ansvarar även för internuthyrning, förvaltning, drift- och underhåll på kommunens ägda eller inhyrda objekt och lokaler.

Tekniska serviceförvaltningen