Tekniska serviceförvaltningen

Tekniska serviceförvaltningen har ansvaret för allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppshantering samt drift och underhåll av kommunens byggnader och anläggningar.

Förvaltningen erbjuder också intern service åt övriga förvaltningar i Trelleborgs kommun, som lokalförsörjning, IT och lokalvård.

Inom tekniska serviceförvaltningen finns nio avdelningar:

  • Administrativa avdelningen bistår övriga avdelningar med stöd gällande bland annat administration, ekonomi, budgetering, uppföljning och analys.
  • Gatuavdelningen arbetar med drift och underhåll av gator och torg, övriga allmänna platser, trafiksäkerhetsfrågor, salutorg, parkeringsövervakning, service till småbåtshamnar, bidrag till enskilda vägar och kommunens gatubelysning.
  • Parkavdelningen har hand om skötsel, förvaltning och nyanläggning av parkmark, lekplatser och utrustning i den gröna miljön.
  • Projektavdelningen ansvarar för projektering, planering och genomförande av projekt inom förvaltningen.
  • Avfalls- och återvinningsavdelningen hämtar hushålls- och trädgårdsavfall, vitvaror, samt slam från enskilda avlopp. Avdelningen sköter också återvinningscentraler och miljöstationer.
  • Fastighetsavdelningen ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av kommunens byggnader och anläggningar.
  • VA-avdelningen ansvarar för kommunens vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, vattenledningar och avloppsledningar.
  • IT-avdelningen har hand om IT- och telefoniservice inom kommunen.
  • Lokalvårdsavdelningen erbjuder lokalvård till kommunens förvaltningar.

Tekniska serviceförvaltningen