Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen leder, utvecklar och följer upp kommunens totala organisation och verksamhet utifrån sitt uppdrag och utifrån gällande lagstiftning.

Kommunledningsförvaltningen fungerar även som initierande, förberedande, föredragande och utredande stöd åt kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och den övriga politiska organisationen.

Förvaltningen består av fem avdelningar:

  • Ekonomi samlar ekonomer, controllers, upphandling och redovisning och leds av ekonomidirektören.
  • HR samlar HR-konsulter och medarbetare som arbetar med lön och leds av HR-direktören.
  • Kommunikation och Kontaktcenter har medarbetare inom kommunikationsenheten respektive kommunens kontaktcenter och leds av kommunikationsdirektören.
  • Planering och utveckling har kansli- och överförmyndarenheten, säkerhetsenheten samt medarbetare som arbetar med målstyrning, projekt- och processtyrning och leds av biträdande förvaltningschef.
  • Tillväxt och näringsliv samlar näringslivsfrågor, hållbar utveckling, strategisk lokalförsörjning samt Kuststad 2025 och leds av tillväxt- och näringslivsdirektören.

Kommunledningsförvaltningen