Avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken för strand och översvämningsvall

Trelleborgs kommun, planerar att ansöka om tillstånd för anläggande av en ny sandstrand samt anlägga ett sammanhängande högvattenskydd i form av vall väster om Trelleborgs nuvarande hamnområde, vid den Västra Stranden.

Fastighetsägare, allmänhet och andra berörda har möjlighet att lämna in synpunkter fram till och med 4 april 2024.

Avgränsningssamråd enlig 6 kap miljöbalken