Stadsmiljöprogram

Framtagandet av ett stadsmiljöprogram innebär att Trelleborg för första gången har ett samlat dokument som beskriver hur stadsmiljön i centrum ser ut idag samt visionerna för Trelleborgs centrala delar inför framtiden.

Trelleborg står idag inför flera stora ut­vecklingsprojekt. Målet med stadsmiljöprogrammet är att åstadkomma ett så vackert, spännande och funktionellt stadsrum som möjligt. Program­met ska ge inspiration till att skapa en spännande stad och öka medvetenhe­ten om Trelleborgs alla kvaliteter. De olika fördjupningarna ska även tydliggöra hur vi vill att framtiden ska se ut och vad som behövs göras för att skapa en så vacker och väl fungerande offentlig miljö för alla. Stadsmiljöprogrammet och dess fördjupningar ska vara ett verktyg för dialog mellan berörda parter. Det är ett program som anger mål, strategier och konkreta åtgärder.

Utöver detta finns även en åtgärdslista som är till för att förtydliga vilket arbete som ska göras, under vilken tidsram, samt vilken nämnd som är ansvarig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen