Kulturmiljöer i Trelleborg

På sidorna om Kulturmiljöer i Trelleborg kan du som fastighetsägare eller intresserad privatperson hitta information om många av stadens byggnader och även läsa mer om vissa tidstypiska karaktärsdrag och bebyggelseområden.

Till Kulturmiljöer i Trelleborg hör en inventering som fokuserar på bebyggelsens kulturhistoriska värden och som baseras på plan- och bygglagens 8 kap. 13§ och 8 kap. 17 §. Förhoppningen är att kulturmiljösidorna ska kunna bidra till en ökad kunskap om kommunens kulturmiljövärden, byggnaders tidstypiska särdrag, men också om hur de identifierade värdena kan förvaltas och vidareutvecklas. Kulturmiljöer i Trelleborg utgör ett informativt kunskapsunderlag, som även är tillgängligt för till exempel kommunens bygglovshandläggare.

Arbetet med Kulturmiljöer i Trelleborg fortsätter under 2021 och kommer så småningom även att innefatta andra orter i kommunen.

Länken nedan fungerar bäst med Chrome som webbläsare.

Kulturmiljöer i Trelleborg

Planavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen