Minska avfallet

I Sverige är vi bra på att samla in avfall och återvinna. Men det räcker inte, det gäller att också förebygga avfall. Att till exempel minska matsvinnet kan vara ett bra sätt att förebygga avfall.

Trelleborgs kommun har ett tydligt uppdrag när det gäller avfallshantering. Kommunen ska erbjuda en allmännyttig tjänst och ordna ”kollektivtrafik” för hushållsavfall som ska samlas in, transporteras bort och behandlas. Kommunen ska också möjliggöra samhällets ambitioner att minska avfallet och öka återvinningen.

Trelleborgs strategi följer EUs avfallsdirektiv som bygger på nedanstående prioriteringsordning, den så kallade avfallshierarkin:

  1. Förebyggande
  2. Återanvändning
  3. Materialåtervinning
  4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
  5. Bortskaffande

Prioriteringsordningen innebär att vi ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det och så vidare. Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.