Interkommunal ersättning (IKE) till fristående enheter - gymnasium

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, § 314, om budget för 2022.

Beslut om grundbelopp 2022

Utifrån kommunfullmäktiges beslut har Trelleborgs bildningsförvaltning fastställt generella bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasium (grundbelopp) för år 2022. Beslut angående bidrag till interkommunala/fristående enheter har fattats enligt Skollagen (2010:800).

Beslut om tilläggsbelopp

Vid beslut om tilläggsbelopp, måste respektive förskola och skola inkomma med ansökan för varje enskild elev som har omfattande behov av särskilt stöd eller elev som deltar i modersmålsundervisning.

Månadsvis utbetalning

Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun följer samverkansavtalet och betalar ut bidrag månadsvis. Avstämning sker den 15:e varje månad. Justering av elevantal för juli och augusti sker i september.

Avstämning och utbetalning av grundbelopp för gymnasieelever sker via Skåne GY:s IKE.

Bildningsförvaltningen