Valborgsmässobål

Du som ska arrangera ett offentligt firande av valborg med eldning av ett bål ska söka tillstånd för detta hos markägaren och Polismyndigheten. Eldningen behöver inte anmälas till räddningstjänsten.

Bålets storlek bör begränsas till åtta meter i diameter och tre meter på höjden. Bålet ska av miljö- och brandspridningsskäl endast innehålla torra träprodukter såsom grenar, kvistar och ris. Däck, plast, byggavfall och liknande ska inte eldas upp. Använd inte bensin eller andra brandfarliga vätskor när bålet ska tändas.

Platsen för eldning ska väljas så att risken för brandspridning till mark, vegetation och byggnader minimeras. Minsta avstånd till byggnader bör vara 75 meter.

Röken får inte spridas över väg eller järnväg eftersom detta ökar risken för trafikolyckor eller onödiga utryckningar orsakade av att någon ser röken och ringer 112.

Det ska finnas säker tillgång till vatten så att brandspridning kan förhindras. Med säker tillgång menas kopplad och trycksatt vattenslang.

En namngiven person ska finnas som ansvarar för eldningen och att elden släcks ordentligt när arrangemanget är över.

Samhällsbyggnadsförvaltningen